مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (76-86)

عنوان : ( بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.) )

نویسندگان: صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان موقت یک ژن اثرگذار در بیماری زایی اگرواینجکشن، یک روش قابل قبول برای بررسی نقش ژن در بیماریزایی است. در این مطالعه تاثیر دو سویه اگروباکتریوم بر چهار رقم استاندارد و دو رقم محلی خربزه در بررسی بیان موقت به وسیله تزریق سلولهای GV و 3101 LBA مورد ارزیابی قرار گرفت. سازگاری سویه های 4404 باکتری به برگ ارقام خربزه تعیین شد. زنده مانی سلولهای اگروباکتریوم تزریق شده در بافت 24 ساعت پس از تزریق تعیین شد. سویه GUS برگ به وسیله ارزیابی بیان پروکاریوتی ژن اینترون دار به عنوان کنترل GUS دارای ژن pCAMBIA پس از انتقال ناقل 3301 LBA4404 و pBI مثبت برای تایید بیان موقت این ژن در سلولهای گیاه استفاده شد. انتقال ناقلهای 121 تایید PSh3-F/R با آغازگرهای PCR با روش کلنی LBA به سویه 4404 pCAMBIA3301 شد. راندمان بیان موقت در برگهای ارقام خربزه، 48 ساعت پس از اگرواینجکشن سویه مشخص GUS به وسیله سنجش هیستوشیمیایی ژن pCAMBIA حامل ناقل 3301 LBA4404 را نشان GUS فعالیت ژن pBI دارای ناقل 121 LBA شد. برگهای تزریق شده با سویه 4404 دادند که تایید کننده زنده بودن سلولهای اگروباکتریوم در برگ ارقام خربزه بود. تمام ارقام را به صورت موقت با استفاده از اگرواینجکشن پس از گذشت 24 ساعت بیان کردند. GUS ژن این نتایج می تواند در مطالعات آینده به منظور بررسی عملکرد ژنهای اثرگذار منتخب در برهمکنش با ارقام استاندارد خربزه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ارقام استاندارد خربزه, اگروباکتریوم بیان موقت, GUs سنجش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061778,
author = {طوسی, صهبا and شکوهی فر, فرهاد and ملک زاده شفارودی, سعید and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.)},
journal = {مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2588-5073},
pages = {76--86},
numpages = {10},
keywords = {ارقام استاندارد خربزه، اگروباکتریوم بیان موقت، GUs سنجش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.)
%A طوسی, صهبا
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A باقری, عبدالرضا
%J مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
%@ 2588-5073
%D 2015

[Download]