پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (20), شماره (65), سال (2016-2) , صفحات (159-184)

عنوان : ( بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران )

نویسندگان: حسین محمدی , سقاییان سید حسین , امیرحسین توحیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین­الملل است و با تعیین درجه­ آن می­توان از کارایی سیاست­های ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره­ 2011-1961 است. در مطالعات گذشته فرض بر این بوده است که انتقال نرخ ارز برای سال­های مختلف یکسان است که این امر مطابق با واقعیت نیست، زیرا عوامل متعددی می­ توانند بر درجه انتقال نرخ ارز تأثیرگذار باشند. در این مطالعه برای رفع این نقیصه، از روش تحلیل حساسیت در مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسته ایران طی سال­های مورد مطالعه دارای یک روند تناوبی و طی سال­های اخیر بیش از 70 درصد بوده است. همچنین نتایج مطالعه موید آن است که یک رابطه مستقیم میان نوسان نرخ ارز و قیمت صادرات پسته ایران وجود دارد. بنابراین با کاهش نوسان نرخ ارز می­توان پسته صادراتی را با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه کرد و با توجه به کشش­ پذیر بودن تقاضای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش داد. با توجه به باکشش بودن تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات قیمت، کاهش هزینه تولیدکنندگان پسته ایران می­ تواند درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, انتقال نرخ ارز, قیمت صادرات, شبکه عصبی مصنوعی, پسته,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061779,
author = {محمدی, حسین and سقاییان سید حسین and توحیدی, امیرحسین},
title = {بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2016},
volume = {20},
number = {65},
month = {February},
issn = {1726-0728},
pages = {159--184},
numpages = {25},
keywords = {انتقال نرخ ارز; قیمت صادرات; شبکه عصبی مصنوعی; پسته; ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران
%A محمدی, حسین
%A سقاییان سید حسین
%A توحیدی, امیرحسین
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2016

[Download]