اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (30), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (88-96)

عنوان : ( شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو )

نویسندگان: مرتضی محمدی , حسین محمدی , حسین اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس نظریه فریدمن در خصوص بازارهای کارا با رفتار عقلایی، قیمت یک دارایی منعکس کننده اصول بازار است. از این رو تغییر قیمت می تواند برآیندی از نیروهای عرضه و تقاضای بازار باشد و یا از رفتار انفجاری (حباب ها) در قیمت ها ناشی شده باشد. در تحقیق حاضر، با استفاده از آزمون دیکی فولر افزایشی تعمیم یافته با کوچکترین کران بالا (GSADF)، رفتار حبابی در مورد قیمت گوشت مرغ و گوشت گاو مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا از اطلاعات سری زمانی ماهانه بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که قیمت مواد غذایی مورد مطالعه در برخی بازه های زمانی (کوتاه مدت) رفتار حبابی داشته است. از این رو با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری عوامل خارجی بر نوسانات قیمت کالاهای کشاورزی، راهکارهایی برای کاهش جهش ها و نوسانات قیمت این کالاها و در نتیجه کاهش رفتار حبابی ارائه شده است که سیاست های مناسب در خصوص مدیریت عرضه و تقاضای بازار از جمله این سیاست ها می باشند. پیشنهاد می گردد قیمت روزانه و ماهانه محصولات مهم بخش کشاورزی از جمله گوشت، توسط یکی از مراکز مسئول در دستگاه های اجرایی، به طور منظم بررسی و پایش گردد و مشخص گردد چه بخشی از افزایش قیمت مربوط به نوسانات بازار و شرایط عرضه و تقاضا است و چه بخشی از افزایش قیمت، مربوط به حباب قیمت می باشد. در ادامه سیاست های مناسب برای مواجهه با تغییرات قیمت ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, رفتار انفجاری قیمت ها, قیمت گوشت, کارایی بازار, نوسانات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061781,
author = {مرتضی محمدی and محمدی, حسین and اعظمی, حسین},
title = {شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4722},
pages = {88--96},
numpages = {8},
keywords = {رفتار انفجاری قیمت ها; قیمت گوشت; کارایی بازار; نوسانات قیمت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو
%A مرتضی محمدی
%A محمدی, حسین
%A اعظمی, حسین
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2016

[Download]