پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (1395), شماره (40), سال (2016-6) , صفحات (21-50)

عنوان : ( ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی )

نویسندگان: لیلا حق پرست , محمدجعفر یاحقی , مریم صالحی نیا , فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در پی آن است تا با بررسی ساختاری روایت های نخستین نبرد سه جهان پهلوان نام آور ایرانی یعنی گرشاسب، سام و رستم، الگوی ساختاری واحد آنها را نمایان سازد و هم سویی این الگو را با اسطوره نبرد «ایندره» ایزد جنگ هندوایرانی با «ویتره» اهریمن خشکسالی نشان دهد. در این راستا ابتدا به کمک روش تحلیل ساختاری اسطوره به قطعه بندی روایت های نخستین نبرد این پهلوانان و سنجش اسطوره بن های آنها با یکدیگر پرداخته می شود. و سپس هم خوانی الگوی ساختاری که از نخستین نبرد جهان پهلوان ایرانی یافته شده است، با نبرد آغازین و مشهور ایندره نمایان می شود. نبردهای یاد شده هم راستا با واقعه ای صورت می گیرند که طی آن پهلوان/ ایزد جوان با حذف اقتدار پدر، خود جانین او می شود. بنابراین نتیجه مقاله حاکی از آن است که میان نبرد قهرمان هندوایرانی با اژدها و حذف جایگاه ارجمند پدر قهرمان، رابطه ای درهم تنیده برقار است و گویی که این دو واقعه صورت تغییر شکل یافته یکدیگرند و هریک جایگزین روایی دیگری است. در این میان تنها یک عنصر واسط هست که این دو سوی معادله را همچون زنجیری به یکدیگر متصل نگاه می دارد و آن وجود سلاح پدری برای نابودی اژدهاست؛ یعنی سمبل نیروی پدر برای از میان بردن اژدها و به تبع آن، برچیدن اعتبار خود پدر.

کلمات کلیدی

, گرشاسب, سام, رستم, ایندره و ویتره, تحلیل ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061782,
author = {حق پرست, لیلا and یاحقی, محمدجعفر and صالحی نیا, مریم and قائمی, فرزاد},
title = {ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2016},
volume = {1395},
number = {40},
month = {June},
issn = {1735-1030},
pages = {21--50},
numpages = {29},
keywords = {گرشاسب; سام; رستم; ایندره و ویتره; تحلیل ساختاری اسطوره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی
%A حق پرست, لیلا
%A یاحقی, محمدجعفر
%A صالحی نیا, مریم
%A قائمی, فرزاد
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2016

[Download]