سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , 2017-02-01

عنوان : ( مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی )

نویسندگان: رضا قنبری , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , جواد فروغی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیمرهای رسانا در حالت عادی عایق بوده ولی با آلایش از خود خواص رسانندگی نشان می دهند. پلیمرهای رسانا بسته به شرایط می توانند ساختار بلوری یا بی نظم داشته باشند به طوریکه رسانندگی آنها در محدوده S/cm 104 – 3-10 می باشد. برای بهبود خواص الکتریکی و مغناطیسی این پلیمرها، افزودن مواد کربنی اهمیت زیادی دارند. در این پژوهش پیرول را با استفاده از روش های شیمیایی و الکتروشیمیایی بر کلاف های نانو لوله های کربنی پلیمریزه کرده و در نهایت کلاف های ترکیب نانو لوله کربنی و پلی پیرول بدست آمده است. برای دماهای کمتر ازK100 ، وابستگی رسانندگی این ترکیبات به دما با قانون مات برای جهش در سه بعد (3D Mott-VRH) تطبیق خوبی دارند. همچنین یک مگنتومقاومت مثبت نیز در میدان های کم مشاهده شد که با مجذور میدان مغناطیسی، H2، تغییر می کند. نتایج نشان می دهد که با افزایش میدان مغناطیسی، پارامتر طول جایگزیدگی کوچک شده و چگالی حالت ها در تراز فرمی افزایش میابد، بنابراین طول متوسط جهش کاهش یافته که نهایتا باعث افزایش مقاومت الکتریکی می شود.

کلمات کلیدی

, پلیمرهای رسانا, رسانندگی, مگنتو مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061785,
author = {قنبری, رضا and قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی and جواد فروغی},
title = {مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلیمرهای رسانا، رسانندگی، مگنتو مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی
%A قنبری, رضا
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%A جواد فروغی
%J سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
%D 2017

[Download]