بوم شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (1-13)

عنوان : ( بررسی اثرات زیست ‌محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی چرخه حیات برای بوم­نظام­های تولید برنج براساس میانگین مصرف کود نیتروژن (کمتر از 190، 200-190، 210-200، 220-210 و بیشتر از 220 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) طی سال­های 91-1378 انجام شد. ارزیابی چرخه حیات در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه گردید. واحد کارکردی معادل یک تن شلتوک درنظر گرفته شد. گروه­های تأثیر شامل اسیدی شدن، یوتریفیکاسیون در بوم­نظام­های آبی و خشکی و گرمایش جهانی بودند. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد شلتوک با 35/5 تن در هکتار برای سطح 200-190 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به‌دست آمد. بیشترین پتانسیل یوتریفیکاسیون در محیط آبی برای سطح بیش از 220 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برابر با 79/0 واحد معادل کیلوگرم فسفات (PO4) به‌ازای یک تن شلتوک مشاهده شد. دامنه شاخص زیست‌محیطی نظام­های­ تولید برنج برابر با 22/0-14/0 EcoX به‌ازای یک تن شلتوک محاسبه شد و بالاترین اثرات زیست‌ محیطی مربوط به گروه تأثیر یوتریفیکاسیون در محیط آبی (13/0 EcoX به‌ازای یک تن شلتوک) بود. بدین‌ ترتیب، می­ توان از کود سبز، گونه­های تثبیت­کننده نیتروژن و خاکورزی کاهش یافته برای کاهش این اثرات زیست محیطی در نظام­های تولید برنج بهره­ گرفت.

کلمات کلیدی

, اسیدی شدن, اثرات زیست‌ محیطی, یوتریفیکاسیون, گرمایش جهانی, ممیزی چرخه حیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061788,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and افسانه امین غفوری},
title = {بررسی اثرات زیست ‌محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)},
journal = {بوم شناسی کاربردی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9157},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {اسیدی شدن، اثرات زیست‌ محیطی، یوتریفیکاسیون، گرمایش جهانی، ممیزی چرخه حیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات زیست ‌محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A افسانه امین غفوری
%J بوم شناسی کاربردی
%@ 2251-9157
%D 2017

[Download]