آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (6), سال (2017-2) , صفحات (1-15)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد و بهینه سازی صافی درشت دانه با جریان افقی(HRF) در کاهش میزان کدورت و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزی )

نویسندگان: مجید دایی , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , عبدا... رشیدی مهر آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صافی درشت دانه با جریان افقی می تواند یکی از فرآیندهای موثر در حذف ذارت جامد معلق و کدورت فاضلاب باشد. کاهش منابع آبی، لزوم استفاده حداکثری از فاضلاب تصفیه شده را به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل مطرح کرده است؛ لذا استفاده از روشهای با هزینه پایین و طبیعی محور جهت بهبود کیفیت آبهای نامتعارف مد نظر است. در این پژوهش، عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در مقیاس پایلوتی با چهار محفظه در اندازه سنگدانه های متفاوت و در سه نرخ فیلتراسیون ( 0.5، 1 و 1.5 مترمکعب بر متر مربع در ساعت ) ارزیابی شد. عملکرد صافی تحت تاثیر فاضلاب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب که در آن غلظت مواد معلق و کدورت بالاتر از حدود مجاز استاندارد محیط زیست (حتی برای استفاده در کشاورزی که دارای استاندارد سهل تری نسبت به تخلیه در آبهای سطحی است) می باشد، طی مدت عملکرد پایلوت پایش گردید. مقایسه سه نرخ فیلتراسیون حاکی از آن بود که بالاترین راندمان حذف جامدات معلق که معادل 72 درصد بوده، در نرخ فیلتراسیون 0.5 متر در ساعت حاصل شد. تجزیه و تحلیل نمونه ها در نرخ 0.5 متر در ساعت نشان داد که با افزایش زمان کارکرد صافی (T)، به ترتیب درصد حذف ذرات جامد (TSSremoval) و کدورت (TURremoval) تا ماه سوم راهبری سیستم به ترتیب ابتدا تا 72 و 54 درصد افزایش و بعد از آن تا پایان مدت زمان راهبری سیستم به 39 و 33.5 درصد کاهش یافت. همچنین نشان داده شد که استفاده از صافی چهار قسمته راندمان سیستم را در مقایسه با صافی های سه قسمته بکار برده شده در تحقیقات پیشین، بهبود بخشید. بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، کل مواد جامد معلق خروجی از صافی چهار قسمته (40 میلی گرم در لیتر)، در محدوده مجاز استاندارد برای تخلیه به آبهای سطحی و استفاده در آبیاری و کشاورزی بود.

کلمات کلیدی

, HRF , کدورت , TSS , استفاده مجدد , پساب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061789,
author = {دایی, مجید and علیزاده, امین and فریدحسینی, علیرضا and عبدا... رشیدی مهر آبادی},
title = {ارزیابی عملکرد و بهینه سازی صافی درشت دانه با جریان افقی(HRF) در کاهش میزان کدورت و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {10},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-7942},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {HRF ، کدورت ، TSS ، استفاده مجدد ، پساب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد و بهینه سازی صافی درشت دانه با جریان افقی(HRF) در کاهش میزان کدورت و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزی
%A دایی, مجید
%A علیزاده, امین
%A فریدحسینی, علیرضا
%A عبدا... رشیدی مهر آبادی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2017

[Download]