مطالعات رفتار مصرف کننده, دوره (3), شماره (3), سال (2017-2) , صفحات (89-117)

عنوان : ( مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی )

نویسندگان: محمد مهرآیین , سعید مرتضوی , فاطمه بخشی جعفرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرایط رقابتی روزافزون حاکم بر مؤسسات بخش خصوصی، سازمان­های بخش دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داده و لزوم بکارگیری مفاهیم و ابزارهای بازاریابی را تشدید نموده است. با توجه به این مطلب که چگونگی دیدگاه‏ ها و برداشت­های کارگزاران بخش دولتی نسبت به مفاهیم بازاریابی، می­تواند در میزان بکارگیری این مفاهیم در سازمان­های بخش دولتی مؤثر باشد؛ تحقیق حاضر در پی تفسیر دیدگاه‏ ها و برداشت­های صاحب‌نظران حوزه آموزش عالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بخش دولتی، درباره این مفاهیم بوده است.تحقیق حاضر با رویکرد کیفی، روش پدیدارنگاری و با استفاده از مصاحبه‏ نیمه­ ساختاریافته در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برای انتخاب نمونه،­ روش نمونه‏ گیری گلوله ‏برفی که جزو روش‌های نمونه ­گیری هدفمند می­ باشد، تا حصول اصل اشباع نظری بکار گرفته شد. داده ­ها با استفاده از روش تحلیل پدیدارنگاری و به­ کمک نرم‌افزار Nvivo تحلیل گردید. یافته­ های این پژوهش، 9 مفهوم اصلی است که می‌توان آن­ها را در دو دسته اصلی تقسیم­ بندی نمود. دسته اول شامل "کاربردی بودن مفاهیم بازاریابی در بخش دولتی"، "سازگاری مفاهیم بازاریابی با ویژگی­های بخش دولتی"، "عدم باورمندی مدیران نسبت به مفاهیم بازاریابی" می­ باشد که بیانگر ادراک کلی مصاحبه‌شوندگان از مفهوم بازاریابی و بیانگر گرایش و دیدگاه ایشان نسبت به مفاهیم بازاریابی در بخش دولتی می‌باشد. دسته دوم که شامل "محصولات آموزشی و پژوهشی"، "شهریه تحصیل"، "ابزارهای ترفیعی"، "اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه"، "شواهد فیزیکی" و "فرایند" است، دیدگاه مصاحبه­ شوندگان را درباره عناصر آمیخته بازاریابی خدمات به­ عنوان یکی از مفاهیم اصلی بازاریابی، تشریح می­ کند.

کلمات کلیدی

بازاریابی خدمات؛ رویکرد کیفی؛ پدیدارنگاری؛ بخش دولتی؛ آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061791,
author = {مهرآیین, محمد and مرتضوی, سعید and بخشی جعفرآبادی, فاطمه},
title = {مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی},
journal = {مطالعات رفتار مصرف کننده},
year = {2017},
volume = {3},
number = {3},
month = {February},
issn = {2383-4145},
pages = {89--117},
numpages = {28},
keywords = {بازاریابی خدمات؛ رویکرد کیفی؛ پدیدارنگاری؛ بخش دولتی؛ آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی
%A مهرآیین, محمد
%A مرتضوی, سعید
%A بخشی جعفرآبادی, فاطمه
%J مطالعات رفتار مصرف کننده
%@ 2383-4145
%D 2017

[Download]