مدیریت بازرگانی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (569-586)

عنوان : ( بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطه دلبستگی به فروشگاه )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , یاسمن نوروزی نیک , افسانه یوسف پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه روز‏افزون به محیط ‏زیست در دهه‏ های اخیر، به پیدایش مفهوم «بازاریابی سبز» منجر شده است. تمایل به خرید سبز به تمایل رفتاری مصرف‌کنندگان برای خرید محصول خاص برای رفع نیاز‏های زیست‌محیطی اشاره دارد که تحت ‏تأثیر آگاهی‏ های زیست‌محیطی افراد شکل می ‏گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دانش درک‌شده از محصولات سبز بر تمایل به خرید به‌واسطۀ دلبستگی به فروشگاه صورت گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش مشتریان فروشگاه پرومای مشهد هستند که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ‏ای مشتمل بر 267 نفر به‌روش غیر‌تصادفی در دسترس انتخاب شد. داده‏ ها از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ‏ها نیز با استفاده از الگوی مدل‏ یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته‏ های پژوهش تأثیر دانش درک‌شده از محصول سبز را بر تمایل به خرید و همچنین دلبستگی به فروشگاه تأیید می‏ کنند. به‌علاوه، دلبستگی به فروشگاه نیز بر تمایل به خرید افراد تأثیر دارد و در نهایت، نقش میانجی گری دلبستگی به فروشگاه در رابطۀ بین دانش درک‌شده از محصول سبز و تمایل به خرید سبز به تأیید رسید.

کلمات کلیدی

بازاریابی سبز؛ دانش درک شده از محصول سبز؛ تمایل به خرید؛ دلبستگی به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061802,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نوروزی نیک, یاسمن and یوسف پور, افسانه},
title = {بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطه دلبستگی به فروشگاه},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5907},
pages = {569--586},
numpages = {17},
keywords = {بازاریابی سبز؛ دانش درک شده از محصول سبز؛ تمایل به خرید؛ دلبستگی به فروشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطه دلبستگی به فروشگاه
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نوروزی نیک, یاسمن
%A یوسف پور, افسانه
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2016

[Download]