تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (32), شماره (3), سال (2017-2) , صفحات (501-512)

عنوان : ( تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora ) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماریزای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer )

نویسندگان: محبوبه ناصری , شیوا گل محمدزاده , حسین آروئی , محمود رضا جعفری , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مرتفع کردن مشکلات استفاده از اسانس آویشن شیرازی (ناپایداری، تبخیر و تجزیه در مقابل شرایط محیطی و شیمیایی (نور، اکسیژن، رطوبت، pH)) و افزایش کارایی آن در کنترل عوامل قارچی بیماریزای Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer از سیستم حامل نانوذارت لیپیدی جامد (Solid Lipid Nanoparticle) استفاده شد. این تحقیق در مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در شرایط آزمایشگاهی اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار به روش اختلاط اسانس و نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس با محیط کشت دکستروز آگار (Potato dextrose agar) با چهار غلظت 20، 50، 100 و 200 میکرولیتر بر لیتر بود. نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس با استفاده از روش امواج فراصوت تهیه شد. نتایج نشان داد اندازه نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس کمتر از 200 نانومتر، شاخص پراکندگی 483/0، پتانسیل زتا 6/42- میلی ولت و شکل ذرات نیز کروی بود. نتایج نشان داد حداقل غلظت بازدارندگی Minimum Inhibitory Concentration)) برای فرم اسانس آزاد برای تمامی جدایه¬های قارچی مورد آزمایش 200 (میکرولیتر بر لیتر) و حداقل غلظت بازدارندگی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس برای گونه هایR. solani و Rh. stolonifer 50 میکرولیتر بر لیتر و برای A. solani 100 میکرولیتر بر لیتر بود، که نشان دهنده تأثیر بهتر نانوذرات حاوی اسانس نسبت به فرم اسانس آزاد بر بازداری از رشد عوامل بیماریزای قارچی می باشد. نتایج این آزمایش نشان داد نانوذرات لیپیدی جامد می¬توانند حامل¬های مناسبی برای اسانس آویشن شیرازی باشند.

کلمات کلیدی

, نانوذرات لیپیدی جامد, حداقل غلظت بازدارندگی, اسانس, عوامل بیماریزای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061803,
author = {ناصری, محبوبه and شیوا گل محمدزاده and آروئی, حسین and محمود رضا جعفری and نعمتی, سیدحسین},
title = {تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora ) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماریزای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2017},
volume = {32},
number = {3},
month = {February},
issn = {1735-0905},
pages = {501--512},
numpages = {11},
keywords = {نانوذرات لیپیدی جامد، حداقل غلظت بازدارندگی، اسانس، عوامل بیماریزای قارچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora ) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماریزای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer
%A ناصری, محبوبه
%A شیوا گل محمدزاده
%A آروئی, حسین
%A محمود رضا جعفری
%A نعمتی, سیدحسین
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2017

[Download]