کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی , 2015-12-06

عنوان : ( نقش برنامه های بالندگی اعضای هیئت علمی در ارتقای کیفیت آموزش عالی )

نویسندگان: داود قرونه ء , فاطمه ثنائئ پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، با مرور ادبیات نظری و پژوهشی به بررسی موضوع بالندگی اعضای هیئت علمی و نقش آن در ارتقا وتضمین کیفیت خدمات آموزش عالی پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا مفهوم و عوامل تأثیرگذار بر بالندگی اعضای هیئت علمی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس روشهای متدوال برای بالندگی هیئت علمی مورد بحث قرار گرفته و پیامدهای اجرای برنامههای بالندگی اعضای هیئت علمی بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که امروزه سازماندهی و مدیریت جریان بالندگی اعضای هیئت علمی از یک انتخاب به یک اجبار برای دانشگاهها تبدیل شده است، به گونهای که امروزه دانشگاههای پیشرو رسالت خود را با برنامههای بالندگی هیئت علمی در هم آمیختهاند چرا که از این طریق هم رشد حرفهای اعضای هیئت علمی و هم نیل به اهداف دانشگاهی بهتر و سریعتر اتفاق میافتد. از آنجا که اعضای هیئت علمی دانشگاه هسته اصلی آن را تشکیل میدهند، یکی از مهمترین راههای دستیابی به کیفیت برتر در دانشگاه ارتقای نگرش، دانش، و مهارتهای اعضای هیئت علمی آن است. رشد وبالندگی اعضای هیئت علمی هم خود یکی از مهمترین اهداف دانشگاه است و هم یکی از مهمترین ابزارها جهت دستیابی به کیفیت برتر در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و فناوری. در این پژوهش همچنین ارتباط برنامههای بالندگی اعضای هیئت علمی با برنامه استراتژیک دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش، وارائه خدمات تخصصی مورد بحث قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, بالندگی, اعضای هیئت علمی, آموزش عالی, ارتقای کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061808,
author = {قرونه ء, داود and فاطمه ثنائئ پور},
title = {نقش برنامه های بالندگی اعضای هیئت علمی در ارتقای کیفیت آموزش عالی},
booktitle = {کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {بالندگی، اعضای هیئت علمی، آموزش عالی، ارتقای کیفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش برنامه های بالندگی اعضای هیئت علمی در ارتقای کیفیت آموزش عالی
%A قرونه ء, داود
%A فاطمه ثنائئ پور
%J کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
%D 2015

[Download]