سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران شناور در برش روستان آب تلخ )

نویسندگان: سیدمحسن نیازی , محمد وحیدی نیا , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شیلی و مارنی آب تلخ یکی از واحد های چینه ای کرتاسه ی فوقاانی در حوهاه ی رساوکی کداه دا )شاما شار ایران( می کاشد که غنی از سنگواره های میکروسکوپی از جملاه روزن داران شاناور اسات . ساازند ماورد ملاه اه در کار روستای آب تلخ، که در شما شر مشهد و شما غرب شهرستان مزداوند واقا گردیاده، کاا سات رای 1351 متار، شاام مارن و میان لایه های شیلی می کاشد. این لایه ها در کخش رأسی سازند که مارن های سیلتی و سیلت ستون رسی تغییار پیادا می کنند. شناسایی 39 گونه مت لق که 13 جنس از روزن داران شناور منجر که تشخیص و تفکیک 3 زیست زون شاد . ایان زیساات زون هااا شاااام Globotruncanita elevata, Globotruncana ventricosa, Radotruncana calcarata, Globotruncanella havanensis, Globoruncana aegyptiaca می کاشد. کا توجه که این داده ها، سن ساازند آب تلاخ در کر روستای آب تلخ مت لق که اوای کامدانین پیشین – کامدانین پسین است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند آب تلخ, روزن داران شناور, کامپانین پیشین, کامپانین پسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061809,
author = {نیازی, سیدمحسن and وحیدی نیا, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران شناور در برش روستان آب تلخ},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ; سازند آب تلخ; روزن داران شناور; کامپانین پیشین; کامپانین پسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران شناور در برش روستان آب تلخ
%A نیازی, سیدمحسن
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2017

[Download]