دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی , 2016-02-04

عنوان : ( ضرورت نوآوری سازمانی؛ عوامل و موانع )

نویسندگان: یاسر فقهی , اسدالله زنگویی , داود قرونه ء , هادی پورشافعی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود تحولات گسترده در ابعاد مختلف زندگی و محیط درونی و بیرونی سازمانها و از طرفی فضای رقابتی موجود بین سازمان ای ارائه کننده خدمات، لزوم استفاده از ایدههای نو جهت پاسخ به متغییرهای جدید و در نتیجه بهبود عملکرد و گریز از مرگ و ایستایی بیشاز پیش احساس میشود. امروزه مدیران باید افرادی خلاق و نوآور بوده تا بتوانند از توان سازمان خود در برخورد با تهدیدها و مخاطرات، بهبود عملکرد و بقا در فضای رقابتی محیطی استفاده کنند. در مقاله حاضر که یک مقاله مروری است پس از بررسی منابع مربوط به نوآوری، مطالب مرتبط و شاخص جمع بندی و گردآوریشد و ابتدا به موضوع اهمیت نوآوری پرداخته شد و به مواردی همچون تعاریف نوآوری، سطوح و مؤلفه های آن اشاره شدهاست سپس به بیان به عوامل مؤثر در نوآوری مانند آموزش، هماهنگی، حمایت سازمانی، تفویض اختیار و ایجادفضای خلاق پرداخته شده و موانعی همچون موانع محیطی و ساختاری،فرهنگ سازمانی سنتی، ضعف منابع مالی و موانع مدیریت سازمان مورد بحث قرار گرفته است و در پایان، پیشنهادهایی همچون برگزاری جلسات هماندیشی و ایجاد اتاق فکر، تغییر رویه های استخدامی و ساختار سازمانی و حمایت همه جانبه از این پدیده برای بهبود نوآوری ارائه شده است

کلمات کلیدی

, نوآوری, سطوح نوآوری, مؤلفه های نوآوری, عوامل و موانع نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061810,
author = {یاسر فقهی and اسدالله زنگویی and قرونه ء, داود and هادی پورشافعی},
title = {ضرورت نوآوری سازمانی؛ عوامل و موانع},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نوآوری، سطوح نوآوری، مؤلفه های نوآوری، عوامل و موانع نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت نوآوری سازمانی؛ عوامل و موانع
%A یاسر فقهی
%A اسدالله زنگویی
%A قرونه ء, داود
%A هادی پورشافعی
%J دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
%D 2016

[Download]