سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها , 2014-10-27

عنوان : ( بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی و ارائه چارچوبی برای ارزیابی این نوع آموزش ها )

نویسندگان: حسن محجوب عشرت آبادی , عبداله وثوقی نیری , داود قرونه ء , داریوش مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر اگرچه یادگیری الکترونیکی مفهومی مهم در آموزش عالی است و برنامه های متنوعی در زمینه یادگیری الکترونیکی در سطح بسیاری از سازمانها طراحی و اجرا می گردد، ولی کیفیت این نوع آموزش ها چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، این مقاله سعی دارد ضمن بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی این نوع آموزش ها ارائه نماید. چارچوب انتخابی از طریق بررسی گسترده پیشینه تحقیقات در زمینه ارزیابی یادگیری الکترونیکی و پس از بازبینی بسیاری از مدل ها و چارچوب های یادگیری الکترونیکی مطرح شده توسط محققان و یا موسسات آموزش ، و بررسی و تحلیل کتب، منابع الکترونیکی و سایت های معتبر علمی انتخاب شده است. مولفه های این چارچوب عبارتند از: 1-مواد و محتوا، 2-ساختار و محیط مجازی، 3-ارتباطات، مشارکت و تعامل، 4-ارزیابی دانش پژوهان، 5-انعطاف و قابلیت انطباق، 6-پشتیبانی از دانش پژوهان و کارکنان، 7-تجربه و قابلی تهای کارکنان، 8-چشم انداز، ماموریت و رهبری سازمانی، 9- نحوه تامین و تخصیص منابع، و 10 -کل نگری و دیدگاه سیستماتیک.

کلمات کلیدی

یادگیری الکترونیکی؛ ارزیابی کیفیت؛ معیارهای ارزیابی؛ آموزش سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061811,
author = {حسن محجوب عشرت آبادی and عبداله وثوقی نیری and قرونه ء, داود and داریوش مهری},
title = {بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی و ارائه چارچوبی برای ارزیابی این نوع آموزش ها},
booktitle = {سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {یادگیری الکترونیکی؛ ارزیابی کیفیت؛ معیارهای ارزیابی؛ آموزش سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی و ارائه چارچوبی برای ارزیابی این نوع آموزش ها
%A حسن محجوب عشرت آبادی
%A عبداله وثوقی نیری
%A قرونه ء, داود
%A داریوش مهری
%J سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
%D 2014

[Download]