نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2011-12-01

عنوان : ( تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی )

نویسندگان: مهدی صادقی , عماد ملکی نیا , داود قرونه ء ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی در حوزه ستادی وزارت نیرو می باشد. روش تحقیق استفاده شده برای این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان و مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 85 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه فرهنگ سازمانی طراحی شده توسط کوکی و لافرتی و پرسشنامه محقق ساخته اعتماد سازمانی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از ان است که هنجارهای رفتاری سازنده هم پیش بینی کننده اعتماد و هم تأثیر گذار بر اعتماد سازمانی است. نتایج حاکی از آن است که سازمان هایی که مایل به ایاد فرهنگ اعتماد هستند ضروری است ه نجارهای فرهنگ توفیق مدار، خ ود شکوفایی، مشوق های انسانگرا، و رفتارهای پیوند دهنده را تدریجاً به سازمان خود تزریق نمایند.

کلمات کلیدی

, اعتمادسازمانی, فرهنگ سازمانی, سبک های فرهنگ سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061812,
author = {مهدی صادقی and عماد ملکی نیا and قرونه ء, داود},
title = {تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعتمادسازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک های فرهنگ سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی
%A مهدی صادقی
%A عماد ملکی نیا
%A قرونه ء, داود
%J نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2011

[Download]