پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دوره (39), شماره (1), سال (2017-3) , صفحات (64-71)

عنوان : ( تأثیر یک دوره حرکت درمانی در آب بر شاخص های الکترومیوگرافی و شدت درد مردان با کمردرد مزمن غیر اختصاصی )

نویسندگان: مهدی مهجور , علی اکبر هاشمی جواهری , امیرشهریار آریامنش , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: حرکت درمانی به عنوان یکی از روش های کاهش درد و افزایش قدرت عضلات در بیماران مبتلا به کمردرد می باشد که در این زمینه برنامه هایی از جمله حرکت درمانی در آب وجود دارد. هدف از این مطالعه تأثیر یک برنامه حرکت درمانی در آب بر حداکثر فعالیت الکتریکی عضلانی و شدت درد در مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی می‌باشد. روش کار: 30 بیمار مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی به صورت تصادفی در یکی ازدو گروه حرکت درمانی در آب (15) و کنترل (15) قرار گرفتند. حداکثر فعالیت الکتریکی عضلات ارکتور اسپاین کمری و شدت درد قبل و بعد از درمان از دو گروه اندازه‌گیری شد. برنامه حرکت درمانی در آب شامل 24 جلسه تمرین طی 6 هفته و هفته ای 4 جلسه و هر جلسه تقریباً یک ساعت بود. گروه کنترل هیچگونه فعالیت خاصی نداشتند. داده‌ها با استفاده از آزمون هایT مستقل و همبسته در سطح معناداری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته¬‌ها: حداکثر فعالیت الکتریکی عضله ارکتور اسپاین کمری فوقانی و تحتانی سمت راست و چپ قبل و بعد از حرکت درمانی در آب از لحاظ آماری اختلاف معناداری را نشان نداد، اما در مورد شاخص درد در بین دو گروه در مرحله پیش‌آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده گردید نتیجه¬‌گیری: حرکت درمانی در آب بر حداکثر فعالیت الکتریکی عضلات کمری مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی تأثیر معناداری نداشت اما این متد درمانی باعث کاهش معنادار شدت درد در این بیماران می‌شود که این اثر ممکن است به دلیل عوامل عصبی و فیزیولوژیکی در بدن باشد.

کلمات کلیدی

, الکترومیوگرافی, حرکت درمانی, کمردرد مزمن غیراختصاصی شدت درد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061821,
author = {مهجور, مهدی and هاشمی جواهری, علی اکبر and امیرشهریار آریامنش and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {تأثیر یک دوره حرکت درمانی در آب بر شاخص های الکترومیوگرافی و شدت درد مردان با کمردرد مزمن غیر اختصاصی},
journal = {پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز},
year = {2017},
volume = {39},
number = {1},
month = {March},
issn = {1608-5671},
pages = {64--71},
numpages = {7},
keywords = {الکترومیوگرافی، حرکت درمانی، کمردرد مزمن غیراختصاصی شدت درد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک دوره حرکت درمانی در آب بر شاخص های الکترومیوگرافی و شدت درد مردان با کمردرد مزمن غیر اختصاصی
%A مهجور, مهدی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A امیرشهریار آریامنش
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
%@ 1608-5671
%D 2017

[Download]