پژوهش در توانبخشی ورزشی, دوره (4), شماره (7), سال (2016-9) , صفحات (1-9)

عنوان : ( مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار )

نویسندگان: صفورا حیدری , حسن دانشمندی , علی شمسی ماجلان , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: تکرار زیاد حرکات پرتابی می ­تواند باعث تغییر تعادل قدرت عضلات شانه­ ی بازیکنان بدمینتون در مقایسه با افراد غیر­ورزشکار شود. بنابراین هدف از مطالعه­ ی حاضر مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار بود. روش­ تحقیق: جامعه آماری این پژوهش در بخش ورزشکاران شامل؛ بازیکنان زن بدمینتون و در بخش غیرورزشکار شامل، دانشجویان زن غیرفعال استان گیلان بودند، نمونه آماری شامل 20 بازیکن بدمینتون با میانگین سنی 1.98±22.30 سال و 20 زن غیر­ورزشکار با میانگین سنی 2.61±21.90 سال بودند. که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. قدرت ایزومتریک توسط دستگاه قدرت­ سنج دستی اندازه ­گیری شد. جمع ­آوری اطلاعات دموگرافیک از طریق پرسشنامه صورت گرفت و پس از تعیین طبیعی بودن توزیع داده ­ها از آزمون تی مستقل و زوجی برای تجزیه و تحلیل آن­ها استفاده شد. یافته­ ها: در مقایسه­ ی نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست مفصل شانه، در نسبت قدرت عضلات چرخش ­دهنده­ ی خارجی به داخلی و فلکشن به اکستنشن تفاوت معنی­ داری بین اندام برتر و غیر­برتر گروه بازیکنان بدمینتون­ (0.008=P؛ 0.001=P) و نیز اندام برتر بین دو گروه (بازیکنان بدمینتون و غیرورزشکار) وجود داشت (P=0.004؛ p<0.001). نتیجه ­گیری: انجام الگو­های حرکتی تکراری در ورزش بدمینتون، ممکن است در طولانی مدت باعث به هم خوردن تعادل نسبت طبیعی قدرت در مفصل شانه شود. که در صورت توجه ناکافی و عدم بکارگیری تمرین­ های قدرتی و کششی مناسب، این بی­ تقارنی می­ تواند ورزشکار را مستعد آسیب‌ ساخته و کارایی وی را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, قدرت, آگونیست, آنتاگونیست, مفصل شانه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061824,
author = {صفورا حیدری and حسن دانشمندی and علی شمسی ماجلان and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار},
journal = {پژوهش در توانبخشی ورزشی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {7},
month = {September},
issn = {2383-1464},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {قدرت; آگونیست; آنتاگونیست; مفصل شانه; بدمینتون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار
%A صفورا حیدری
%A حسن دانشمندی
%A علی شمسی ماجلان
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J پژوهش در توانبخشی ورزشی
%@ 2383-1464
%D 2016

[Download]