دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران , 2012-06-19

عنوان : ( تحلیلی براهمیت انسجام مدیریت بحران درفرایند برنامه ریزی شهری درایران )

نویسندگان: مریم هادیزاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درحال حاضر مدیریت بحران جهت ایجاد امنیت و ایمنی درشهرها به عنوان جز جدایی ناپذیر برنامه ریزی شهری قلمداد می شود دراین پژوهش انطباق مدیریت بلایای طبیعی به عنوان یک هدف اصلی درتمامی سطوح برنامه ریزی شهری مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است براین اساس ابتدا به الگوهای سنتی و حاکم دررویارویی با بلایای طبیعی اشاره شده است سپس تغییرات و حرکات جمعیتی به عنوان مهمترین عامل درافزایش آسیب پذیری شهرها درکشورهای مختلف و ایران مقایسه و بررسی شد هاست درانتها فرایند پیشنهادی برنامه ریزی شهری مبتنی برمدیریت بحران ارایه شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که تحلیل چالشهای توسعه شهری دررابطه با مخاطرات طبیعی ضمن رفع کاستی ها و کمبودها و ضمن اصلاح روشها میزان خسارات جانی و مالی بعد از وقوع بلایا را تاحد زیادی کاهش میدهد و شرایط نسبتا مطلوب درراستای توسعه پایدارشهری درکشور فراهم می آورد.

کلمات کلیدی

, مخاطرات طبیعی, توسعه شهری, آسیب پذیری, برنامه ریزی شهری, مدیریت بحران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061830,
author = {هادیزاده بزاز, مریم},
title = {تحلیلی براهمیت انسجام مدیریت بحران درفرایند برنامه ریزی شهری درایران},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مخاطرات طبیعی، توسعه شهری، آسیب پذیری، برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی براهمیت انسجام مدیریت بحران درفرایند برنامه ریزی شهری درایران
%A هادیزاده بزاز, مریم
%J دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
%D 2012

[Download]