راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, دوره (9), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (118-126)

عنوان : ( رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر )

نویسندگان: کورش پرویز , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمود دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمندی های ایگو و فراشناخت در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی است و در بین جامعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 4931 انجام شد. نمونه این پژوهش 93 نفر از دانشجویان زن و مرد بود که به شیوه در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه فراشناخت و قدرت ایگو است. برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از SPSS 23 تحلیل شده است یافته ها: بین قدرت ایگو و فراشناخت دانشجویان دانشگاه فردوسی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد )000/0=P(. یعنی هرچه قدرت ایگو بیشتر باشد میزان فراشناخت نیز بیشتر است و بالعکس. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که با توجه به اینکه بین قدرت ایگو و فراشناخت رابطه مثبت قوی وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه توانمندهای ایگو گسترده تر از فراشناخت است بنابراین می توان نتیجه گرفت که فراشناخت نیز می تواند یکی از توانمندیهای ایگو باشد. با توجه به اینکه نقش مؤثر فراشناخت در پیشرفت تحصیلی، مورد قبول عموم محققین حوزه آموزش و یادگیری است می توان فرض کرد که توانمندی ایگو نیز در امر یادگیری و آموزش مؤثر است.

کلمات کلیدی

, ایگو, توانمندی ایگو, فراشناخت, جنسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061836,
author = {پرویز, کورش and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and محمود دهقانی},
title = {رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر},
journal = {راهبردهای آموزش در علوم پزشکی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2345-5284},
pages = {118--126},
numpages = {8},
keywords = {ایگو، توانمندی ایگو، فراشناخت، جنسیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر
%A پرویز, کورش
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A محمود دهقانی
%J راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
%@ 2345-5284
%D 2016

[Download]