اقتصاد پولی، مالی, دوره (23), شماره (12), سال (2017-2) , صفحات (19-44)

عنوان : ( تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , سمیه گلدی پور , امید آریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی‌های مالی بازار بورس به‌عنوان یکی از کانون‌های نگرانی است؛ به‌گونه‌ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن‌ها از عوامل سقوط شرکت‌ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی‌های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور ۱۶۴ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده‌اند و روش تخمینی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت‌هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌ها ندارد.

کلمات کلیدی

, معاملات با اشخاص وابسته, مربوط بودن سود, ارزش بازار سهام, فروش مواد و کالا, فروش دارایی های ثابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061840,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and سمیه گلدی پور and امید آریان},
title = {تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2017},
volume = {23},
number = {12},
month = {February},
issn = {2251-8452},
pages = {19--44},
numpages = {25},
keywords = {معاملات با اشخاص وابسته; مربوط بودن سود; ارزش بازار سهام; فروش مواد و کالا; فروش دارایی های ثابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A سمیه گلدی پور
%A امید آریان
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2017

[Download]