اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (23), شماره (11), سال (2016-9) , صفحات (121-145)

عنوان : ( نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی) )

نویسندگان: عطیه شارکیان , محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل پیش روی جوامع جهانی در دهه های اخیر، مباحث مربوط به محیط زیست و عوامل تخریب آن است. آلودگی هایی که به تغییرات شدید آب و هوایی و گرم شدن کرۀ زمین منجر شده، نگرانی های زیادی را در سطح منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است. از سوی دیگر با وجود محدودیت منابع و ضرورت توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته، توجه به مبحث کارایی به عنوان یک راه حل در حوزۀ بحران های زیست محیطی، اهمیت خود را نمایان می‌سازد. نظر به اهمیت مسائل زیست محیطی در کنار مباحث مربوط به رشد و توسعۀ اقتصادی، در تحقیق حاضر سعی شده است از بُعد کارایی انرژی، به این مهم پرداخته شود. به این منظور در این پژوهش، اثر متغیرهای شدت انرژی (به عنوان یکی از شاخص های رایج کارایی انرژی)، جمعیت، ثروت (درآمد سرانه) و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن (به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست) به روش داده های تابلویی طی دوره ۱۹۹۶-۲۰۱۰ مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های مربوط به اثرات فرد و زمان و نیز آزمون هاسمن وجود یک الگوی اثرات تصادفی یک جانبه را برای انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی تأیید کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد جمعیت، ثروت، مصرف انرژی و شدت انرژی، همگی اثری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. هم چنین ضریب بالای متغیر اصلی مورد بررسی (شدت انرژی) میزان اهمیت توجه به کارایی انرژی در حوزۀ محیط زیست را تأیید می کند.

کلمات کلیدی

, انتشار دی اکسیدکربن, ثروت, GDP, شدت انرژی, کارایی انرژی, گازهای گلخانه ای, معادله IPAT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061841,
author = {شارکیان, عطیه and لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی},
title = {نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی)},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2016},
volume = {23},
number = {11},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {121--145},
numpages = {24},
keywords = {انتشار دی اکسیدکربن; ثروت; GDP; شدت انرژی; کارایی انرژی; گازهای گلخانه ای; معادله IPAT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی)
%A شارکیان, عطیه
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2016

[Download]