پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (6), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (82-106)

عنوان : ( تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا )

نویسندگان: زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی و ویژگی‌های آن مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی و استنتاجی الگوی فرانکنا بهره گرفته شد. بر پایه نتایج به‌دست آمده، ابتدا تکلیف‌مداری به عنوان هدف غایی برنامه درسی تربیت دینی و سپس ده هدف واسطی مربوط به برنامه درسی تربیت دینی از متون دینی و تربیتی اسلام استنتاج شدند. اهداف واسطی عبارتند از توحیدمحوری، اخلاص، هدایت، اندیشه‌ورزی، عقل‌ورزی، کسب علم و معرفت، عدالت، توانایی انجام کار، آزادی و اختیار. سپس ویژگی‌های فرآیند یاددهی_یادگیری مربوط به اهداف از متون معتبر اسلامی و تربیتی استنتاج شد. این ویژگی‌ها شامل انگیزه درونی، پرورش حواس، پرورش اراده، توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه الگو و نمونه عملی برای برنامه درسی تربیت دینی می‌باشند. هچنین برای عنصر ارزشیابی در برنامه درسی تربیت دینی توصیه شد، هویت تربیت را جدی گرفته و به دلیل تفاوت در توان متربیان، اشکال و ابزار مختلفی برای سنجش عملکرد آنان استفاده شود. به‌کارگیری رویکرد تکلیف‌گرا در برنامه درسی تربیت دینی می‌تواند منجر به دادن امکان انتخاب آزادانه و آگاهانه به فرد و رهایی از جبر محیطی، توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه تکلیف به قدر وسع، ارزیابی اعمال از درون به بیرون گردد.

کلمات کلیدی

, تربیت دینی, برنامه درسی تربیت دینی, تکلیف‌گرایی , نتیجه‌گرایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061844,
author = {وقاری زمهریر, زهرا and امین خندقی, مقصود and سعیدی رضوانی, محمود and مرضیه موحدی محصل طوس},
title = {تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6360},
pages = {82--106},
numpages = {24},
keywords = {تربیت دینی، برنامه درسی تربیت دینی، تکلیف‌گرایی ، نتیجه‌گرایی، حق.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا
%A وقاری زمهریر, زهرا
%A امین خندقی, مقصود
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A مرضیه موحدی محصل طوس
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2017

[Download]