دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (23), شماره (4), سال (2016-11) , صفحات (706-713)

عنوان : ( مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم )

نویسندگان: معصومه عزیزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف با توجه به اهمیت عوامل روان‌شناختی در ایجاد و تشدید نشانه‌های سردردهای میگرنی مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم صورت گرفت. مواد و روش ها روش تحقیق علّی‌مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل تمام بیمارانی بود که در طول سال 1394 به علت سردرد به بیمارستان خاتم‌الانبیای شهر زاهدان مراجعه می‌کردند. از بین بیماران مراجعه‌کننده به علت سردرد، مبتلایان به میگرن با تشخیص قطعی پزشک متخصص (نورولوژیست) و پرسش‌نامه میگرن اهواز شناسایی شدند. با استفاده از نرم‌افزارGpower 105 نفر از افراد مبتلا به میگرن و 105 نفر از افراد عادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه عادی شامل افرادی بود که هیچ‌گونه سردردی را تجربه نکرده بودند. برای سنجش وضعیت روان‌شناختی افراد مبتلا به میگرن پرسش‌نامه 9 بُعدی SCL-90 تکمیل شد و داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف‌معیار) و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل و تفسیر شدند. یافته ها نتایج نشان داد بین دو گروه میگرنی و سالم از نظر متغیر ایجادشده از ترکیب مؤلفه‌های وضعیت روان‌شناختی تفاوت معناداری وجود دارد (76/0=پیلایی‌تریس، 001/0>P، 41/72=(200،9)F). به عبارت دیگر، افراد مبتلا به میگرن نسبت به افراد سالم در تمامی مؤلفه‌های شکایت جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئید و روان‌پریشی نمره‌های بیشتری کسب نمودند (001/0P<). نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد تلویحات مهمی در زمینه تغییر وضعیت روان‌شناختی مبتلایان در راستای کاهش علائم میگرن وجود دارد.

کلمات کلیدی

عوامل روان‌شناختی؛ سردرد؛ میگرن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061845,
author = {عزیزی, معصومه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مشهدی, علی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2016},
volume = {23},
number = {4},
month = {November},
issn = {1606-7487},
pages = {706--713},
numpages = {7},
keywords = {عوامل روان‌شناختی؛ سردرد؛ میگرن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم
%A عزیزی, معصومه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مشهدی, علی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2016

[Download]