پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2018-2) , صفحات (155-165)

عنوان : ( ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم نظام های کم نهاده بر اساس شاخص های تحمل )

نویسندگان: عادل غدیری , پرویز رضوانی مقدم , عبدالرضا باقری , رضا قربانی , علیرضا بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی ژنوتیپ های لوبیای مناسب جهت کشت در مدیریت های زراعی کم نهاده، آزمایشی در مزرعه ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین در سال 1393 اجراء گردید.تعداد 559 ژنوتیپ لوبیا چیتی موجود در کلکسیون لوبیای این ایستگاه به همراه سه شاهد در قالب طرح آگمنت در دو شرایط مدیریت زراعی متداول و مدیریت زراعی کم نهاده کشت گردیدند. در طول فصل رشد و نمو مراقبت های زراعی لازم بر اساس شرایط هر یک از مدیریت های زراعی صورت پذیرفت و در پایان عملکرد ژنوتیپ ها اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مدیریت زراعی کم نهاده به طور متوسط منجر به کاهش عملکرد به میزان 5/45 درصد شد. برای ارزیابی ژنوتیپ ها از نظر تحمل به شرایط کم نهاده میانگین حسابی(MP)، میانگین هندسی(GMP)، تحمل به تنش(STI)، حساسیت به تنش(SSI) و تحمل(TOL) محاسبه گردید. بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی بر روی شاخص های ذکر شده و عملکرد دانه در دو شرایط متداول و کم نهاده، با استفاده از نمودار بای پلات و مشاهده وضعیت قرار گرفتن ژنوتیپ ها در بای پلات، ده ژنوتیپ Ks-21184، Ks-92021، Ks-21119، Ks-21280، Ks-21461، Ks-21365، Ks-21411، Ks-21222، Ks-21673 و Ks-21236 که STI و GMP بالاو SSI پایین داشتند به عنوان ژنوتیپ های مناسب جهت کشت در مدیریت های زراعی کم نهاده شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, شاخص تحمل به تنش, شاخص حساسیت به تنش, شاخص تحمل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061848,
author = {غدیری, عادل and رضوانی مقدم, پرویز and باقری, عبدالرضا and قربانی, رضا and علیرضا بهشتی},
title = {ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم نظام های کم نهاده بر اساس شاخص های تحمل},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2018},
volume = {8},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-725X},
pages = {155--165},
numpages = {10},
keywords = {شاخص تحمل به تنش، شاخص حساسیت به تنش، شاخص تحمل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم نظام های کم نهاده بر اساس شاخص های تحمل
%A غدیری, عادل
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A باقری, عبدالرضا
%A قربانی, رضا
%A علیرضا بهشتی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2018

[Download]