پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (587-598)

عنوان : ( بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا )

نویسندگان: سیدجواد عظیم زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا، آزمایشی در مزرعه‌ی دانشکده کشاورزی مشهد در سال ۱۳۹۱ اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کود‌های آلی و آبیاری بود. تیمارهای کودی شامل، کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی کاملاً پوسیده و کود شیمیایی نیتروژنه بود. آزمایش به‌صورت اسپلیت‌پلات و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری در کرت اصلی و تیمارهای کودی در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. در طول فصل زراعی از صفات مورد‌نظر یادداشت‌برداری به‌عمل آمد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته و وزن هزار‌دانه در تیمار آبیاری در مقایسه با کم‌آبیاریبه‌ترتیب ۲۱ ، ۵/۹و ۱۷درصدبیشتر بود. تیمار استفاده از ۵۰‌تن در هکتار کود دامی در مقایسه با بقیه تیمارها در شرایط کم‌آبیاری بیشرین عملکرد دانه را تولید نمود (۸۷۵‌کیلوگرم در هکتار).بعد از تیمار ۵۰‌تن در هکتار کود دامی، تیمار کود شیمیایی و تیمار ۱۱‌تن در هکتار ورمی‌کمپوست با عملکردی معادل، ۸۲۰ و ۸۱۴‌کیلو‌گرم در هکتار در مرحله بعدی قرار داشتند. در شرایط آبیاری کامل اختلاف تیمارهای کودهای آلی با کود شیمیایی بیش‌تر شد و تیمار کود شیمیایی با عملکرد دانه‌ای معادل ۱۲۸۴‌کیلو‌گرم در هکتار تفاوت زیادی با بقیه تیمارها نشان داد. بنا‌براین به‌نظر می‌رسد که گیاه کلزا در شرایط کمبود رطوبت عکس‌العمل بهتری به کودهای دامی و ورمی‌کمپوست نشان می‌دهد و در صورتی‌که از نظر اقتصادی مقرون به‌صرفه باشد، امکان جاگزینی آن‌ها در این‌گونه شرایط با کودهای شیمیایی میسر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, آبیاری, عملکرد دانه, کمپوست زباله شهری, کود گاوی, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061857,
author = {عظیم زاده, سیدجواد and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا},
title = {بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {587--598},
numpages = {11},
keywords = {آبیاری، عملکرد دانه، کمپوست زباله شهری، کود گاوی، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا
%A عظیم زاده, سیدجواد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]