سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02

عنوان : ( اثر سرنخ پس گستر بر بازشناسی اطلاعات در حافظه دیداری )

نویسندگان: سعیده خسروی , ایمان الله بیگدلی , مهرداد مظاهری دشت ارژندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حافظه فعال دیداری دارای ظرفیت محدود است. این محدودیت میتواند باا اساتداده ات تو اه متزرکا کاهش یابد: اگر تو ه به محتوای مرتبط با حافظه فعال قبل ات آتمون لب شود، عزلکرد بهبود مییاباد بباه اصطلاح م یت سرنخ پسگستر نامیده میشود(. در این پژوهش اثرات سرنخ پاس گساتر بار عزلکارد حافظاه فعال دیداری در آتمایشی با استداده ات تکلیف باتشناسی رنگها و ارائه یا عدم ارائه سرنخ پسگستر معتبر در نزوناه تو ای ماورد ته یاه t فاصله یادیاری این تکلیف مورد مطالعه قرار گرفت. دادهها با استداده ات آتمون تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرنخ پس گستر معتبر نسبت به شرایط بدون سارنخ، عزلکارد حافظاه فعال دیداری را ارتقا میبخشد.

کلمات کلیدی

, سرنخ پس گستر, حافظه فعال دیداری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061875,
author = {خسروی, سعیده and بیگدلی, ایمان الله and مظاهری دشت ارژندی, مهرداد},
title = {اثر سرنخ پس گستر بر بازشناسی اطلاعات در حافظه دیداری},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی},
year = {2017},
location = {شادگان, ايران},
keywords = {سرنخ پس گستر، حافظه فعال دیداری، باتشناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سرنخ پس گستر بر بازشناسی اطلاعات در حافظه دیداری
%A خسروی, سعیده
%A بیگدلی, ایمان الله
%A مظاهری دشت ارژندی, مهرداد
%J سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
%D 2017

[Download]