فلسفه دین, دوره (13), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (533-552)

عنوان : ( مبانی صدرالمتألهین در اثبات تکثر مراتب شناخت خداوند )

نویسندگان: روح اله زینلی , علیرضا نجف زاده تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مطرح در مباحث شناخت خداوند، وجود دیدگاه های مختلف و به عبارت دیگر تکثر مراتب در این زمینه است. چرایی این تکثر با وجود وحدت و بساطت باری تعالی و همسانی ظاهری فاعل های شناسا در وجود، پرسشی خواهد بود که نیازمند تحلیل و بررسی است. ملاصدرا بر اساس سه مبنای عین الربط بودن معلول به علت، وجود انگاری علم و حرکت اشتدادی و مبدئیت نفس در ادراک، نتیجه گرفته است که همه موجودات از جمله نفس در همه مراتب خود به خداوند علم دارند. از آنجایی که علم از سنخ وجود بوده و نفس در حرکت اشتدادی در حال تکامل است و با علوم خود اتحاد دارد، هر فرد انسانی درکی از خداوند(با توجه به مرتبه ای که در آن قرار دارد) خواهد داشت. این شناخت طیف گسترده ای از شناخت حصولی، حضوری و شهودی را در بر می گیرد. دیدگاه وی با اشکال هایی نیز مواجه است که در مقاله به آنها پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی

, حرکت اشتدادی نفس, شناخت خداوند, علم حضوری و حصولی, مشاهده خداوند, وجود انگاری علم, وجود ربطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061878,
author = {زینلی, روح اله and نجف زاده تربتی, علیرضا},
title = {مبانی صدرالمتألهین در اثبات تکثر مراتب شناخت خداوند},
journal = {فلسفه دین},
year = {2016},
volume = {13},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7063},
pages = {533--552},
numpages = {19},
keywords = {حرکت اشتدادی نفس، شناخت خداوند، علم حضوری و حصولی، مشاهده خداوند، وجود انگاری علم، وجود ربطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی صدرالمتألهین در اثبات تکثر مراتب شناخت خداوند
%A زینلی, روح اله
%A نجف زاده تربتی, علیرضا
%J فلسفه دین
%@ 2008-7063
%D 2016

[Download]