علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (247-260)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون در گیاه )

نویسندگان: مهوش زارعی , مجید عزیزی ارانی , مجید راحمی , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری یکی از عامل های مهم کنترل کننده تولید انجیر به ویژه در منطقه های خشک و نیمه خشک می-باشد. به منظور بررسی تأثیر سطح های شوری 6/0، 4 و 8 دسی زیمنس بر متر بر 3 رقم انجیر ’سبز‘، ’پیوس‘ و ’شاه انجیر‘، آزمایشی به صورت فاکتوریل (3×3) در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا و برخی از ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی این سه رقم ارزیابی شد. شوری به طور معنی داری موجب کاهش طول و قطر شاخه، وزن خشک شاخه و ریشه و افزایش پرولین در برگ هر سه رقم شد. در دو رقم پیوس و شاه انجیر کلروفیل a و کلروفیل کل کاهش یافت ولی کلروفیل b، نسبت a/b و کارتنوئید تغییری نداشت. در رقم سبز مقدار کلروفیل b و کل افزایش یافت ولی مقدارهای کلروفیل a و کارتنوئید تغییری نکرد. با این حال نسبت a/b در این رقم کاهش یافت. تنش شوری موجب افزایش فاکتور F0 و کاهش FM و Fv/FM شد و به فتوسیستم 2 آسیب رساند. غلظت یون های کلر و سدیم در ریشه هر سه رقم بیشتر از شاخه ها و برگ ها بود؛ اما در دو رقم پیوس و شاه انجیر در تیمار 8 دسی زیمنس بر متر غلظت سدیم در برگ ها از ریشه ها نیز بیشتر شد. مؤثر بودن ساز و کار برون داری سدیم و کلر در ریشه ها بین سه رقم متفاوت بود، به طوری که این ساز و کار در رقم سبز بیشتر مؤثر بود. غلظت پتاسیم در برگ و ریشه دو رقم پیوس و شاه انجیر با افزایش شوری کاهش یافت اما در رقم سبز تغییری نکرد. نسبت K+/Na+ در هر سه رقم در شرایط تنش کاهش یافت. تحمل به شوری رقم ها با توجه به مقدار کاهش رشد و بهره گیری از ساز و کار برون رانی سدیم و کلر به ترتیب سبز> پیوس> شاه انجیر قابل دسته بندی است.

کلمات کلیدی

, انجیر, پرولین, تحمل به شوری, کارایی فتوسیستم 2, کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061884,
author = {زارعی, مهوش and عزیزی ارانی, مجید and مجید راحمی and تهرانی فر, علی},
title = {ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون در گیاه},
journal = {علوم و فنون باغبانی ایران},
year = {2016},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-7154},
pages = {247--260},
numpages = {13},
keywords = {انجیر، پرولین، تحمل به شوری، کارایی فتوسیستم 2، کلروفیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون در گیاه
%A زارعی, مهوش
%A عزیزی ارانی, مجید
%A مجید راحمی
%A تهرانی فر, علی
%J علوم و فنون باغبانی ایران
%@ 1680-7154
%D 2016

[Download]