فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا), دوره (4), شماره (14), سال (2017-3) , صفحات (101-114)

عنوان : ( مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواه )

نویسندگان: اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش المان محدود برای مدل سازی انتقال هم زمان جرم و حرارت در نمونه های استوانه ای موز مورد استفاده قرار گرفت. در مدل ارائه شده خواص ترموفیزیکی محصول به صورت تابعی از رطوبت و دمای محصول در طول فرایند در نظر گرفته شد. مدل سازی به کمک نرم افزار تجاری COMSOL نسخه 5.1 و به صورت تقارن محوری انجام شد. از روش اویلر لاگرانژ دلخواه (ALE) برای تعریف مرز متحرک جهت احتساب چروکیدگی در مدل استفاده شد. برای راستی آزمایی مدل، نمونه های موز در شرایط مختلف خشک شدند و تغییرات دما در مرکز نمونه و میانگین محتوی رطوبت نمونه ها با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل مقایسه شدند. نتایج نشان داد درصد میانگین خطای نسبی برای تخمین رطوبت و دما به ترتیب در محدوده %83/8-23/4 و % 82/1-12/1 بود. بنابراین مدل ارائه شده قادر است محتوی رطوبت و دمای مرکز نمونه را در طول فرایند خشک شدن به طور موفقیت آمیزی پیش بینی کند. با توجه به اهمیت پیش بینی تغییرات دما و رطوبت، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار مفیدی در جهت بهینه کردن فرایند خشک کردن موز از نظر بازده آن وکیفیت محصول مورد استفاده قرار گیرد. انتظار می رود که مدل مذکور به راحتی قابل تعمیم برای خشک کردن محصول های مشابه با شکل استوانه ای باشد.

کلمات کلیدی

, المان محدود, چروکیدگی, خشک کن همرفتی, روش اویلر لاگرانژ دلخواه, موز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061887,
author = {سیدآبادی, اسماعیل and خجسته پور, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواه},
journal = {فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا)},
year = {2017},
volume = {4},
number = {14},
month = {March},
issn = {2476-4787},
pages = {101--114},
numpages = {13},
keywords = {المان محدود; چروکیدگی; خشک کن همرفتی; روش اویلر لاگرانژ دلخواه; موز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواه
%A سیدآبادی, اسماعیل
%A خجسته پور, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا)
%@ 2476-4787
%D 2017

[Download]