مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (3), سال (2017-5) , صفحات (19-30)

عنوان : ( بررسی نتایج مدل سازی چند شعاعی با مدل تک شعاعی در جریان بخار آب چگالشی در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت )

نویسندگان: محمدعلی فقیه علی آبادی , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخارآب در توربین های کم فشار به علت مافوق سرد شدن باعث پدیده جوانه زایی می شود. در اکثر این مدل سازی ها برای محاسبه شعاع قطرات از مدل تک شعاعی جهت کاهش محاسبات استفاده می شود. شواهد آزمایشگاهی در مورد جریان های چگالشی حتی یک بعدی وجود اندازه چندگانه شعاع قطرات را اثبات می نماید. در این مقاله جهت واقعی تر شدن مدل رشد قطرات از روش چندشعاعی با استفاده از معادله جوانه زایی کلاسیک اصلاح شده و روش یک بعدی با حل تقریبی HLL برای مسئله ریمان استفاده می شود. بدین منظور برای محاسبه روش چند شعاعی رشد قطرات، برای اولین بار مدل ساده ای را درروش اویلری-اویلری ارائه می گردد. در این روش ابتدا تعدادی حجم کنترل در منطقه جوانه زایی لحاظ شده که قطراتی که در هریک از این حجم کنترل ها تولید می شوند را در گروهی قرار می دهد و سپس قطرات جدیدی که در سایر حجم کنترل های بعدی تولید می گردد را با استفاده از نسبت تعداد قطرات در هریک از گروه های موجود جهت ادغام قطرات جدید با این گرو ه ها و همچنین جهت ثابت ماندن تعداد گروه ها، توزیع می کند. این گروه ها به صورت جداگانه تا انتهای نارل رشد می کنند و هرکدام از این گروه ها دارای رطوبت، دما، تعداد قطرات و شعاع خود می باشند. بر طبق نتایج درمدل چندشعاعی پیشنهادی مقدار جوانه زایی و تعداد قطرات بیشتر از مدل تک شعاعی است ولی مقدار شعاع متوسط قطرات کمتر از مدل تک شعاعی و به شعاع تجربی نازل مور با تفاوت 10 درصدی بسیار نزدیک تر است. هردو مدل از نظر توزیع فشار تطابق خوبی با نقاط تجربی دارد ولی در مجموع مدل سازی به روش چند شعاعی پیشنهادی به ویژه از نظر نزدیک تر شدن شعاع قطرات به نتیجه آزمایشگاهی به مراتب دقیق تر است.

کلمات کلیدی

, چند شعاعی, تک شعاعی, جوانه زایی, رشد قطره, گروه قطره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061888,
author = {فقیه علی آبادی, محمدعلی and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی نتایج مدل سازی چند شعاعی با مدل تک شعاعی در جریان بخار آب چگالشی در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {3},
month = {May},
issn = {1027-5940},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {چند شعاعی، تک شعاعی، جوانه زایی، رشد قطره، گروه قطره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نتایج مدل سازی چند شعاعی با مدل تک شعاعی در جریان بخار آب چگالشی در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت
%A فقیه علی آبادی, محمدعلی
%A مه پیکر, محمدرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]