مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (3), سال (2017-5) , صفحات (19-30)

عنوان : ( بررسی نتایج مدلسازی چند شعاعی با مدل تک شعاعی در جریان بخار آب چگالشی در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت )

نویسندگان: محمدعلی فقیه علی آبادی , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخارآب در توربین های کم فشار به علت مافوق سرد شدن باعث پدیده جوانه زایی می شود. در اکثر این مدلسازی¬ها برای محاسبه شعاع¬قطرات از مدل تک¬شعاعی جهت کاهش محاسبات استفاده می¬شود. شواهد آزمایشگاهی در مورد جریان¬های چگالشی حتی یک¬بعدی وجود اندازه چندگانه شعاع¬قطرات را اثبات می¬نماید. در این مقاله جهت واقعی¬تر شدن مدل رشد قطرات از روش چندشعاعی با استفاده از معادله جوانه¬زایی کلاسیک اصلاح شده و روش یک¬بعدی با حل تقریبی HLL برای مسئله ریمان استفاده می¬شود. بدین¬منظور برای محاسبه روش چند¬شعاعی رشد قطرات، برای اولین¬بار مدل ساده¬ای را درروش اویلری-اویلری ارائه می¬گردد. در این روش ابتدا تعدادی حجم¬کنترل در منطقه جوانه¬زایی لحاظ شده که قطراتی که در هریک از این حجم¬کنترل¬ها تولید می¬شوند را در گروهی قرار می¬دهد و سپس قطرات جدیدی که در سایر حجم¬کنترل¬های بعدی تولید می¬گردد را با استفاده از نسبت تعداد قطرات در هریک از گروه¬های موجود جهت ادغام قطرات¬جدید با این¬گرو¬ه¬ها و همچنین جهت ثابت ماندن تعداد گروه¬ها، توزیع می¬کند. این گروه¬ها به صورت جداگانه تا انتهای¬ نارل رشد می¬کنند و هرکدام از این گروه¬ها دارای رطوبت، دما، تعداد¬¬قطرات و شعاع خود می¬باشند. بر طبق نتایج درمدل چندشعاعی پیشنهادی مقدار جوانه¬زایی و تعداد قطرات بیشتر از مدل تک¬شعاعی است ولی مقدار شعاع¬متوسط قطرات کمتر از مدل تک¬شعاعی و به شعاع¬تجربی نازل مور با تفاوت 10 درصدی بسیار نزدیک¬تر است. هردو مدل از نظر توزیع فشار تطابق خوبی با نقاط تجربی دارد ولی در مجموع مدلسازی به روش چند¬شعاعی پیشنهادی به ویژه از نظر نزدیک¬تر شدن شعاع قطرات به نتیجه آزمایشگاهی به مراتب دقیق¬تر است.

کلمات کلیدی

, چند شعاعی, تک شعاعی, جوانه¬زایی, رشد قطره, گروه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061888,
author = {فقیه علی آبادی, محمدعلی and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی نتایج مدلسازی چند شعاعی با مدل تک شعاعی در جریان بخار آب چگالشی در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {3},
month = {May},
issn = {1027-5940},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {چند شعاعی، تک شعاعی، جوانه¬زایی، رشد قطره، گروه قطره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نتایج مدلسازی چند شعاعی با مدل تک شعاعی در جریان بخار آب چگالشی در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت
%A فقیه علی آبادی, محمدعلی
%A مه پیکر, محمدرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]