مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (8), شماره (31), سال (2017-12) , صفحات (73-105)

عنوان : ( کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان )

نویسندگان: محمدصادق شریفی راد , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , محمدمهدی فراحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه های ضمنی رهبری به عنوان یک سری ساختارهای شناختی که رهبران را از غیر رهبران متمایز می نماید از تاثیرات قابل توجهی بر پیروان و همچنین مدیریت منابع انسانی برخوردار است. در این راستا در مقاله حاضر تلاش شد تا ویژگی ها و توانایی های رهبران ایده آل از دیدگاه پیروان کشف و ارائه شود. جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از روسای واحدها و کارمندان شرکت پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان صورت گرفت. استراتژی تحقیق آمیخته اکتشافی انتخاب شد و از ابزار تحلیل محتوای قراردادی استفاده گردید. متن مصاحبه ها گردآوری، مکتوب و کدگذاری و سپس از درون آن ها واحد های فکر، مقوله ها و مضامین استخراج گردیدند؛ نتایج حاصل از کدگذاری ها و تحلیل داده ها در قالب دو مضمون پیش الگوهای 1 مثبت و پیش الگو های منفی دسته بندی شدند. در خردترین سطح، تعداد 27 واحد فکر کشف شد. متعهد به « ،» انسان گرا « ،» کاریزماتیک « مقوله ها برای پیش الگو های مثبت شامل و برای الگو های منفی » دارای قدرت بالای تصمیم گیری « ،» دارای بلوغ عاطفی « ،» صیانت به دست آمد. پس از کشف مقوله های » تنگ نظر « و » فریبکار « ،» خود محافظ « عناوین نظریه های ضمنی رهبری در مرحله کیفی، به منظور اعتبارسنجی کمی مدل استخراج شده، پرسشنامه ای مشتمل بر 27 گویه، طراحی و تنظیم شد و در اختیار 127 نفر از زیرمجموعه تحت سرپرستی روسای واحدها به صورت نمونه گیری در دسترس قرار گرفت و اعتبار مدل به صورت کمی تأیید شد.

کلمات کلیدی

, نظریه های ضمنی رهبری, پیش الگوهای مثبت, پیش الگوهای منفی, شرکت ملی پخش فراورده های منفی ایران منطقه کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061897,
author = {شریفی راد, محمدصادق and مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز and فراحی, محمدمهدی},
title = {کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان},
journal = {مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت},
year = {2017},
volume = {8},
number = {31},
month = {December},
issn = {2251-8886},
pages = {73--105},
numpages = {32},
keywords = {نظریه های ضمنی رهبری، پیش الگوهای مثبت، پیش الگوهای منفی، شرکت ملی پخش فراورده های منفی ایران منطقه کرمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان
%A شریفی راد, محمدصادق
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%A فراحی, محمدمهدی
%J مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
%@ 2251-8886
%D 2017

[Download]