دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (6), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (1703-1716)

عنوان : ( تغییرات نشانگرهای مقاومت به انسولین و برخی آنزیم های کبدی و قلبی عروقی به تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز )

نویسندگان: مهرداد فتحی , سمیه خیرابادی , کیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: چای سبز به‌عنوان یک منبع غنی از ترکیبات آنتی‌اکسیدان، ضدّ التهاب و ضدّ سرطان، امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر هشت هفته مصرف مکمّل چای سبز، تمرین هوازی و ترکیب آن‌ها با هم، بر نشانگرهای مقاومت به انسولین، آنزیم‌های کبدی و عامل های قلبی-عروقی زنان دارای اضافه‌وزن بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی بود، تعداد 40 نفر به‌عنوان آزمودنی شرکت داشتند. نمونه‌ها به چهار گروه مساوی 10 نفری (گروه چای سبز (T)، تمرین هوازی (A)، ترکیبی (T+A) و کنترل (C)) تقسیم شدند. گروهT روزانه3 نوبت، بعد ازگذشت2 ساعت از هروعده‌ی غذایی به میزان2 گرم چای خشک را در100 میلی‌لیتر آب دم و مصرف ‌کردند. گروه A به مدت 8 هفته، هرهفته 3 جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه، به فعالیت پرداختند. گروهT+A هردوعمل را باهم انجام می دادند. برای مقایسه‌ی میانگین‌های درون و بین گروهی، به ترتیب، از روش تی همبسته و آنالیز واریانس یک‌طرفه استفاده شد. یافته‌ها: درمقایسه‌ی قبل و بعد ازدوره‌ی تمرینی، آپولیپوپروتئینA وB فقط درگروه A به ترتیب افزایش وکاهش معنی‌دار داشت. تغییر مقادیرآلانین آمینوترانسفراز (001/0=p) درگروه A و T+A، ومقادیرآسپارتات آمینوترانسفراز (001/0=p) درگروهT وA معنی‌دار بود. مقادیرانسولین و شاخص مقاومت به انسولین درهردو گروهA و T+A نسبت به گروهC به لحاظ آماری کاهش معنی‌دار یافت (001/0=p). نتیجه‌گیری: ترکیب هشت هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز با یکدیگر منجر به کاهش معنی‌دار نشانگرهای مقاومت به انسولین و آنزیم‌های کبدی شد که می‌تواند در کاهش التهاب در بهبود سلامت قلب و عروق مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, نشانگر مقاومت به انسولین, آنزیم های کبدی, تمرین هوازی, چای سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061902,
author = {فتحی, مهرداد and خیرابادی, سمیه and حجازی, کیوان},
title = {تغییرات نشانگرهای مقاومت به انسولین و برخی آنزیم های کبدی و قلبی عروقی به تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2018},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {1703--1716},
numpages = {13},
keywords = {نشانگر مقاومت به انسولین; آنزیم های کبدی; تمرین هوازی; چای سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات نشانگرهای مقاومت به انسولین و برخی آنزیم های کبدی و قلبی عروقی به تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز
%A فتحی, مهرداد
%A خیرابادی, سمیه
%A حجازی, کیوان
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2018

[Download]