همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران , 2016-12-21

عنوان : ( مقایسه ویژگی های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد دبیرستان های غیر دولتی تهران )

نویسندگان: داود قرونه ء ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی ویژگی‌های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مؤسسان زن و مرد دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران می‌باشد (507 نفر) که از بین آنها تعداد 213 نفر (90 نفر زن و 123 نفر مرد) به عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته (با ضریب قابلیت اعتماد 82/0) استفاده شده است که دو گروه ویژگی‌های شخصیتی و شناختی-مهارتی کارآفرینان را مورد سنجش قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. بین ویژگی‌های کارآفرینانه در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. ویژگی شخصیتی تحمل ابهام در زنان کارآفرین و استقلال طلبی در مردان کارآفرین در سطح نامطلوبی ارزیابی شده است. همچنین بین ویژگی‌های شخصیتی زنان و مردان مؤسس مراکز آموزشی به‌جز در ویژگی‌های استقلال‌طلبی و تحمل ابهام تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بین ویژگی‌های شناختی - مهارتی زنان و مردان نیز تفاوت معناداری وجود ندارد و در هر دو گروه در سطح نسبتاً مطلوبی ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, ویژگی‌های کارآفرینانه, جنسیت, زنان, مردان, مدارس غیردولتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061903,
author = {قرونه ء, داود},
title = {مقایسه ویژگی های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد دبیرستان های غیر دولتی تهران},
booktitle = {همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {ویژگی‌های کارآفرینانه، جنسیت، زنان، مردان، مدارس غیردولتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ویژگی های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد دبیرستان های غیر دولتی تهران
%A قرونه ء, داود
%J همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
%D 2016

[Download]