نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (3), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (1-20)

عنوان : ( بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها )

نویسندگان: شکوفه سادات اشرف زاده , سید محمدجواد رزمی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به ‌‌‌‌صورت بازدهی ثابت اجرا می‌‌‌‌شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگرچه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک‌‌‌‌ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش‌‌‌‌بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى‌‌‌‌کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل‌‌‌‌شده است. بانک‌‌‌‌های اسلامی تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطلاعات با یکدیگر مقایسه و ثابت می‌‌‌‌شود که نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است. یافته‌‌‌‌های این پژوهش نشان می‌‌‌‌دهد که قراردادهای مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصول، سودمند است.

کلمات کلیدی

مشارکت در سود؛ بانکداری اسلامی؛ اطلاعات خصوصی و نامتقارن؛ نظریه بازی؛ قرارداد بازدهی ثابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061922,
author = {اشرف زاده, شکوفه سادات and رزمی, سید محمدجواد and لطفعلی پور, محمدرضا and فیضی, مهدی},
title = {بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2017},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {2423-6578},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {مشارکت در سود؛ بانکداری اسلامی؛ اطلاعات خصوصی و نامتقارن؛ نظریه بازی؛ قرارداد بازدهی ثابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها
%A اشرف زاده, شکوفه سادات
%A رزمی, سید محمدجواد
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فیضی, مهدی
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2017

[Download]