پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (95-108)

عنوان : ( بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) )

نویسندگان: رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسماند علفکشها در خاک از مهمترین تبعات کاربرد علفکشها میباشد که ضمن اینکه باعث آلودگی اکوسیستم خاک میشود، محدودیت تناوب زراعی و تداخل در چرخه زیستی خاک را نیز بهدنبال خواهند داشت. بهمنظور بررسی تأثیر بقایای علفکشهای دیکلوفوپمتیل، فنوکساپروپ پیاتیل، سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون که از پرمصرفترین علفکشهای مورد استفاده در مزارع گندم کشور میباشند، در خاک بر رشد، گرهزایی و تثبیت نیتروژن در نخود، آزمایشی گلخانهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادف ی و در سه تکرار در دانشکده کشاورز ی دانشگاه هاشم) ، ) MCC فردوسی مشهد در سال 1392 انجام شد. عوامل موردبررسی شامل ژنوتیپ های نخود در سه سطح 950 کاکا)، علف کش ها درچهار سطح (دیکلوف وپمتیل، فنوکساپروپ پی اتیل، ) MC آیالسی 482 ) و 362 ) MCC463 ،15 ،10 ،5 ،2/5 ، سولفوسولفورون و متسولفورنمتیل+سولفوسولفورون) و بقایای علفکشها در خاک در هشت سطح ( 0 30 و 40 درصد مقادیر توصیهشده علفکشها) بودند. درابتدای مرحله زایشی گیاهان، زیستتوده اندام هوا یی، ریشه ، ،20 گره، تعداد گره و مقدار نیتروژن کل آنها اندازهگیری شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، بقایای علفکشهای خانواده سولفونیلاوره و آریلوکسیفنوکسیپروپیوناتها بهترتیب بیشترین و کمترین تأثیر منفی را بر روی صفات مذکور داشتند . ب ا افزایش باقیمانده بقایای علفکشهای خانواده سولفونیل اوره (سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون ) در خاک، تمام صفات موردبررسی ژنوتیپهای نخود بهشدت کاهش یافت. اما علفکشهای خانواده آریلوکسیفنوکسیپروپیوناتها (علفکشهای دیکلوفوپمتیل، فنوکساپروپپیاتیل) تأثیر متفاوتی بر صفات مذکور داشتند. علفکش دیکلوفوپمتیل تأثیر معنیداری بر صفات موردمطالعه ژنوتیپهای نخود نداشت. حال این که بقایای علف کش در علف کش ،ED فنوکساپروپپیاتیل منجر به افزایش معنیدار رشد و تثبیت نیتروژن نخود شد. بر اساس شاخص 50 0/0047 میلی گرم درکیلوگرم ) ED 0/0025 میلیگرم درکیلوگرم خاک) و بیشترین 50 ) ED سولفوسولفورون کمترین 50 خاک) برای زیستتوده اندامهای هوایی بهترتیب در ژنوتیپ های هاشم و آیالسی 482 مشاهده شد و در علف کش ED 0/0057 میلیگرم در کیلوگرم خاک ) و بیشترین 50 ) ED متسولفورونمتیل+سولفوسولفورن کمترین 50 0/0837 میلیگرم در کیلوگرم خاک) بهترتیب در ژنوتیپهای آیالسی 482 و کاکا مشاهده شد. به طور کلی نتایج این ) آزمایش نشان از تأثیر منفی و معنیدار بقایای علفکشهای سولفوسولفورون و متسولفورنمتیل+سولفوسولفورون بر رشد نخود دارند. از سوی دیگر ژنوتیپهای نخود حساسیت متفاوتی به بقایای آنها در خاک دارند. با توجه به نتایج مذکور به نظر میرسد رعایت فاصله زمانی کاشت در تناوب گندم -نخود ضروری بوده و انتخاب ژنوتیپهای با حساسیت کمتر به بقایای علفکشهای سولفوسولفورون و متسولفورنمتیل+سولفوسولفورون در مدیریت باقیمانده آنها در خاک مفید باشد.

کلمات کلیدی

, دیکلوفوپ متیل, ژنوتیپ های نخود, فنوکساپروپ پی اتیل, سولفوسولفورون و متسولفورن متیل +سولفوسولفورون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061930,
author = {محمدنژادلجی, رحیم بخش and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and لکزیان, امیر},
title = {بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-725x},
pages = {95--108},
numpages = {13},
keywords = {دیکلوفوپ متیل، ژنوتیپ های نخود، فنوکساپروپ پی اتیل، سولفوسولفورون و متسولفورن متیل +سولفوسولفورون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L)
%A محمدنژادلجی, رحیم بخش
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A لکزیان, امیر
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2017

[Download]