پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (558-574)

عنوان : ( تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر کمبود بارندگی یکی از مشکلات درحال افزایش در بسیاری از کشورهای جهان بوده که تولید محصولات کشـاورزی را محـدود ساخته است. یکی از راهکارهای مناسب در کشاورزی برای مقابله با تنش خشکی، برقراری رابطه همزیستی در برخی گیاهان با قارچهـای میکـوریزی میباشد. دراین راستا مطالعه ای به منظور بررسی تأثیر سه گونـه قـارچ میکـوریزایی (Glomus intraradices، Glomus mosseaeو Glomus fasciculatum) بر دو رقم سیب زمینی (آگریا و فونتانه) در شرایط تنش خشکی و بدون تنش (شاهد) در سال 1391 و در گلخانه تحقیقاتی دانشـگاه فردوسی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تـنش خشـکی سـبب کـاهش معنـی دارعملکرد غده، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی شد. رقم فونتانه نسبت به آگریا عملکرد و تعداد غده بالاتری داشت. کاربرد قارچهای میکوریز سبب افزایش بیوماس، سطح برگ و عملکرد تک بوته در شرایط تنش و غیر تنش شد. قارچ G. fasciculatum نسبت به سایر گونه ها تأثیر مثبت بیشتری بر صفات مورد مطالعه ارقام سیب زمینی داشت. در رقم فونتانه و اگریا قارچ G. fasciculatumبه ترتیب با بـا 177 و 138 گـرم وزن غـده بـالاترین عملکرد را به خود اختصاص دادند. تیمار شاهد در شرایط تنش و بدون تنش نسبت به تیمارهای قارچی کمترین مقدار را دارا بود

کلمات کلیدی

, آگریا, تعداد غده, فلورسانس کلروفیل, فونتانه, وزن غده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061941,
author = {خانی نژاد, سعید and خزاعی, حمیدرضا and نباتی, جعفر and کافی, محمد},
title = {تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {558--574},
numpages = {16},
keywords = {آگریا، تعداد غده، فلورسانس کلروفیل، فونتانه، وزن غده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده
%A خانی نژاد, سعید
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]