آب و فاضلاب, دوره (25), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی از سیستم برکه تثبیت )

نویسندگان: مجید دایی , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , عبداله رشیدی مهرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ارتقاء و بهبود فرآیندهای تصفیه فاضلاب و همچنین بهبود وضعیت کیفی جریان خروجی از تصفیه خانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از روشهای طبیعت محور و ازران قیمت با کاربری ساده مدنظر می باشد. از اینرو، سیستم صافی درشت دانه با جریان افقی می تواند این نیاز را بر طرف سازد. در این پژوهش، عملکرد 1 و 1.0 مترمکعب بر متر مربع در ، صافی درشتدانه با جریان افقی در مقیاس پایلوتی با چهار محفظه در اندازه سنگدانه های متفاوت و در سه نرخ فیلتراسیون ) 5.0 ساعت ( ارزیابی شد. عملکرد صافی تحت تاثیر فاضلاب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب می باشد، طی مدت عملکرد پایلوت پایش گردید. مقایسه سه نرخ فیلتراسیون حاکی از آن بود که بالاترین راندمان در حذف BOD5 و COD که معادل 11 و 16 درصد بوده، در نرخ فیلتراسیون 5.0 متر در ساعت حاصل شد. تجزیه و تحلیل نمونه ها در نرخ 5.0 متر در ساعت نشان داد که با افزایش زمان کارکرد صافی ) T (، به ترتیب درصد حذف BOD5 و COD تا ماه چهارم راهبری سیستم به ترتیب ابتدا تا 10 و 10 درصد افزایش و بعد از آن تا پایان مدت زمان راهبری سیستم به 01.5 و 11.0 درصد کاهش یافت. همچنین نشان داده شد که استفاده از صافی چهار قسمته راندمان سیستم را در مقایسه با صافی های سه قسمته بکار برده شده در تحقیقات پیشین، بهبود بخشید. همچنین با استفاده از صافی درشت دانه افقی چهار قسمته می توان به حدود مجاز در خصوص شاخص های BOD5 و COD جهت امورآبیاری و کشاورزی دست یافت.

کلمات کلیدی

, HRF , BOD , COD , استفاده مجدد , پساب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061944,
author = {دایی, مجید and علیزاده, امین and فریدحسینی, علیرضا and عبداله رشیدی مهرآبادی},
title = {بررسی عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی از سیستم برکه تثبیت},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2017},
volume = {25},
number = {4},
month = {March},
issn = {1024-5936},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {HRF ، BOD ، COD ، استفاده مجدد ، پساب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی از سیستم برکه تثبیت
%A دایی, مجید
%A علیزاده, امین
%A فریدحسینی, علیرضا
%A عبداله رشیدی مهرآبادی
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2017

[Download]