پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (575-586)

عنوان : ( تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) )

نویسندگان: سمیرا تندیسه بناء , علیرضا آستارائی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری خاک از مهم‌ترین عوامل محدود‌کننده کشاورزی در کشور ایران است. جذب نیتروژن تحت تنش شوری بیش از سایر عناصر غذایی کاهش می‌یابد. بنابراین، گزینش درست نوع و مقدار کود نیتروژن برای رسیدن به عملکرد بهینه الزامی است. این آزمایش به‌منظور بررسی دو نوع کود نیتروژن (نیترات کلسیم و سولفات آمونیوم) هر کدام با سه سطح کود نیتروژن (۴۰ ، ۸۰ و 120 میلی گرم بر کیلوگرم)، در سه سطح شوری خاک ( C0: شاهد، C1 = 5 و C2 = 10 دسی زیمنس بر متر)، بر وزن خشک، غلظت و جذب نیتروژن در گیاه خردل زراعی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. نتایج نشان داد که علی‌رغم کاهش معنی‌دار وزن خشک اندام هوایی گیاه با افزایش شوری خاک نسبت به شاهد، وزن خشک و جذب نیتروژن با افزایش کاربرد کود نیتروژن افزایش و غلظت نیتروژن کاهش یافت، اما واکنش گیاه به نوع و مقدار کود نیتروژن مصرفی در سطوح مختلف شوری خاک متفاوت بود. به‌طور کلی در شرایط شوری خاک، سولفات آمونیوم در همه‌ی سطوح مصرفی در افزایش وزن خشک و جذب نیتروژن کارآیی به‌مراتب بهتری نسبت به نیترات کلسیم داشت، اما با توجه به ایجاد شوری بیش‌تر در خاک نسبت به نیترات کلسیم، مقدار مصرف آن تا حدی محدود‌کننده بود.

کلمات کلیدی

, شوری خاک, کود سولفات آمونیوم, کود نیترات کلسیم, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061945,
author = {تندیسه بناء, سمیرا and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت},
title = {تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {575--586},
numpages = {11},
keywords = {شوری خاک، کود سولفات آمونیوم، کود نیترات کلسیم، گیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.)
%A تندیسه بناء, سمیرا
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]