فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (30), شماره (114), سال (2017-6) , صفحات (59-68)

عنوان : ( مطالعه هیستوشیمی و هیستومتری پیش معده، ایستموس و سنگدان در مرغ گینه ) )Numida meleagris b )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور , بشیر سبحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستگاه گوارش در پرندگان مه مترین ارگان برای رشد آنها به شمار می رود. با توجه به اینکه در رابطه با هیستوشیمی وهیستومتری پیش معده، ایستموس و سنگدان مرغ گینه اطلاعات کمی وجود داشت 5 عدد مرغ گینه بالغ نر تهیه شد. نمونه ها ابتدا بیهوش و پس از تشریح از سه قسمت پیش معده )ابتدایی، میانی و انتهایی(، ایستموس و د وقسمت سنگدان )بدنه و کیسه های قدامی و خلفی(، نمونه گرفته شد سپس از نمونه ها طبق روش های آماده سازی بافت مقاطع بافتی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین – ائوزین ، ماسون تری کروم و رنگ آمیزی ترکیبی پاس آلسین بلو موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مخاط پیش معده از چین های متعدد و بافت پوششی استوانه ای ساده پوشیده شده است. از ابتدا به انتهای پیش معده از ارتفاع سلو لهای استوانه ای پوششی کاسته شده و به شکل مکعبی بلند دیده شدند. در نتایج هیستومتری ارتفاع این سلو لها به ترتیب در یک سوم ابتدایی) 5/40μm ± 24/46 (، یک سوم میانی) 1/70μm ± 11/58 ( و یک سوم انتهایی) 1/42μm ± 9/34 ( تعیین گردید . سطح داخلی سنگدان توسط لایه ی شبه شاخی پوشیده شده و بافت پوششی آن از نوع استوانه ای کوتاه بود. ضخامت لایه مخاطی در بدنه ) 25/94μm ± 460/6 ( و در کیسه های قدامی خلفی) 76/68μm ± 283/64 ( تعیین گردید. ماهیچه مخاطی نیز در سنگدان مشاهده نشد. از ابتدا تا انتهای ارگانها ازعرض لایه ها کاسته می شد.

کلمات کلیدی

, هیستومتری, هماتوکسیلین – ائوزین, ماسون تری کروم, مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061946,
author = {محمدپور, احمدعلی and سبحانی, بشیر},
title = {مطالعه هیستوشیمی و هیستومتری پیش معده، ایستموس و سنگدان در مرغ گینه ) )Numida meleagris b},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {114},
month = {June},
issn = {2423-5407},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {هیستومتری، هماتوکسیلین – ائوزین، ماسون تری کروم، مرغ گینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیستوشیمی و هیستومتری پیش معده، ایستموس و سنگدان در مرغ گینه ) )Numida meleagris b
%A محمدپور, احمدعلی
%A سبحانی, بشیر
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2017

[Download]