فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (30), شماره (114), سال (2017-6) , صفحات (32-39)

عنوان : ( مطالعه بافت شناسی و تکوین مشیمیه وشبکیه در جنین شترمرغ نژاد کانادایی )

نویسندگان: سهیلا رضائی , احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت این تحقیق از تعداد 12 عدد تخم شترمرغ نطفه دار سالم در سنین 22 ، 26 ، 30 و 36 روزگی جنینی و سه قطعه جوجه یک روزه استفاده شد. جهت بررسی باف تشناسی مقاطع چشم به روش هماتوکسیلین ائوزین و ماسون تری کروم رنگ آمیزی گردیدند ولایه های مختلف مشیمیه و شبکیه مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان دادکه در 22 روزگی جنینی هر سه لایه اصلی چشم ) فیبروزی، عروقی و عصبی( تشکیل شده است. استرومای مشیمیه در 22 روزگی از بافت هم بندی همراه با ماتریکس زیاد و الیاف کلاژن بسیارظریف بوده و لای ههای آن بخوبی مشخص و مجزا نبودند. شبکیه در سن 22 روزگی از سه لایه اصلی دانه دار خارجی، دانه دار داخلی و الیاف عصب بینایی تشکیل شده بود. در این سن مرز بین این لای هها و طبقات مشبک داخلی و خارجی بخوبی مشخص نبود. در 26 روزگی الیاف در استروما مشخ صتر و وسعت آن افزایش یافته بود. شبکیه در 26 روزگی تکامل بیشتری یافته بود و لای ههای تشکی لدهنده آن بخوبی مشخص و قابل تفکیک بودند. در 30 روزگی استرومای مشیمیه حاوی الیاف کلاژن و عروق خونی متسع بود و لای ههای تشکی لدهنده شبکیه بخوبی تکامل یافته بودند. در 36 روزگی لایه های صلبیه، مشیمیه و شبکیه به حداکثر تکامل رسیده بودند. لایه مشیمیه از وسعت نسبتا خوبی برخوردار بود و حاوی عروق خونی متس ع، الیاف ظریف کلاژن و سلو لهای ملانوسیت فراوان بود. در جوجه یک روزه از نظر باف تشناسی اجزای چشم تفاوت چندانی با سن 36 روزه جنینی نداشت.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: بافت شناسی, مشیمیه , شبکیه, تکامل, جنین شترمرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061947,
author = {رضائی, سهیلا and محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه بافت شناسی و تکوین مشیمیه وشبکیه در جنین شترمرغ نژاد کانادایی},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {114},
month = {June},
issn = {2423-5407},
pages = {32--39},
numpages = {7},
keywords = {کلمات کلیدی: بافت شناسی، مشیمیه ، شبکیه، تکامل، جنین شترمرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه بافت شناسی و تکوین مشیمیه وشبکیه در جنین شترمرغ نژاد کانادایی
%A رضائی, سهیلا
%A محمدپور, احمدعلی
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2017

[Download]