نوزدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی , 2016-08-30

عنوان : ( فیلوژنی جنس Erysimum (Brassicaceae) با استفاده از نسل جدید توالی یابی (454 pyrosequencing) )

نویسندگان: حمید موذنی زهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس از لحاظ تاکسونومی یکی از جنس های مشکل تیره شب بو است. مطالعات فیلوژنی قبلی بر روی Erysimum . آمریکای شمالی پراکنش دارنددر تعیین روابط بین گونهای چندان موفق نبوده اند. بنابراین، در incomplete lineage sorting ، به دلیل وقوع پلیپلوییدی Erysimum جنس و Adh ،pistillata 454 برای تقویت توالی سه نشانگر کم/تک نسخهای به نام های pyro sequencing مطالعه حاضر از روش Maximum استفاده شد. توالیهای بدست آمده بعد از ویرایش بوسیله رویکرد Erysimum از 90 گونه مختلف جنس Luminidependens برای هر نشانگر یه صورت جداگانه مورد آنالیز قرار گرفتند. توپولوژی درختان حاصل از هر دو آنالیز برای هر Bayesian و likelihood را تایید کردند. همچنین بر روی درختان حاصل از این آنالیزها روابط بین گونه های تا Erysimum مارکر یکسان بودند و تک نیا بودن جنس حدودی حل شده بودند و به نظر میرسد گونه های غرب مدیترانه جدیدتر از سایر گونه ها بود و اخیرا بوجود آمده اند. همچنین آنالیز بیوجغرافیایی نشان داد که این جنس احتمالا در منطقه ای بین جنوب غربی آسیا و شرق مدیترانه تکامل یافته است و به سایر نقاط نیمکره شمالی گسترش پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, (NGS) تیره شب بو, فیلوژنی, نسل جدید توالی یابی , Erysimum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061948,
author = {موذنی زهان, حمید},
title = {فیلوژنی جنس Erysimum (Brassicaceae) با استفاده از نسل جدید توالی یابی (454 pyrosequencing)},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {(NGS) تیره شب بو، فیلوژنی، نسل جدید توالی یابی ،Erysimum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلوژنی جنس Erysimum (Brassicaceae) با استفاده از نسل جدید توالی یابی (454 pyrosequencing)
%A موذنی زهان, حمید
%J نوزدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی
%D 2016

[Download]