مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (2), سال (2017-5) , صفحات (427-438)

عنوان : ( تحلیل کمانش نانو ورق هوشمند تحت بارگذاری درون‌صفحه‌ای براساس تئوری‌های الاستیسیته غیرمحلی و تغییر شکل برشی و عمودی )

نویسندگان: مرتضی قاسمی شیری , عبدالرحمان جامی الاحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده شده و روابط غیرخطی کرنش-جابجایی استخراج می‌شوند. معادلات تعادل حاکم بر نانو ورق هوشمند بر پایه تئوری‌های الاستیسیته غیرمحلی و تغیییر شکل برشی و عمودی، با استفاده از اصل حداقل انرژی پتانسیل و معادله‌ ماکسول به دست آمده‌اند. در حوزه‌ حل الکتریکی به منظور بررسی اثر لایه‌های پیزو الکتریک، از معادله ماکسول به عنوان معادله مورد نیاز برای متغیرهای الکتریکی استفاده شده است. با استفاده از معیار تعادل همسایگی، معادلات پایداری حاکم بر نانو ورق هوشمند استخراج شده‌اند. معادلات حاصل با فرض تکیه‌گاه ساده روی هر چهار لبه به صورت تحلیلی حل شده است و بارهای بحرانی کمانش داده شده‌اند. به منظور اعتبارسنجی نتایج، مقادیر بارهای بحرانی کمانش با منابع در دسترس مقایسه می‌شوند. در پایان، پس از بررسی صحت نتایج ارائه شده، نتایج عددی برای اثر پارامترهای مختلف مانند طول نانو ورق، پارامتر غیرمحلی، نسبت ضخامت لایه پیزوالکتریک به ضخامت گرافین، نسبت ضخامت گرافین به طول مشخصه، ضخامت لایه‌های پیزوالکتریک و نوع ماده پیزوالکتریک بر بار بحرانی کمانش با جزئیات مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تحلیل کمانش, نانو ورق هوشمند, لایه های پیزوالکتریک, تئوری الاستیسیته غیرمحلی, تئوری تغییرشکل برشی و عمودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061949,
author = {قاسمی شیری, مرتضی and جامی الاحمدی, عبدالرحمان},
title = {تحلیل کمانش نانو ورق هوشمند تحت بارگذاری درون‌صفحه‌ای براساس تئوری‌های الاستیسیته غیرمحلی و تغییر شکل برشی و عمودی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {2},
month = {May},
issn = {1027-5940},
pages = {427--438},
numpages = {11},
keywords = {تحلیل کمانش، نانو ورق هوشمند، لایه های پیزوالکتریک، تئوری الاستیسیته غیرمحلی، تئوری تغییرشکل برشی و عمودی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کمانش نانو ورق هوشمند تحت بارگذاری درون‌صفحه‌ای براساس تئوری‌های الاستیسیته غیرمحلی و تغییر شکل برشی و عمودی
%A قاسمی شیری, مرتضی
%A جامی الاحمدی, عبدالرحمان
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]