شیمی کاربردی, دوره (12), شماره (42), سال (2017-6) , صفحات (243-251)

عنوان : ( ساختار و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: مطالعه ی ساختاری OP(NHC5H9)3 )

نویسندگان: عاتکه سادات ترحمی , مهرداد پورایوبی , جیمز آ. گولن , آرنلد ال. رینگلد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کار حاضر، سنتز و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: یک کمپلکس آهن و یک لیگاند فسفریک تری آمید بررسی می شوند.

کلمات کلیدی

, ساختار بلوری, فسفریک تری آمید, واحد بی تقارن, پیوند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061950,
author = {ترحمی, عاتکه سادات and پورایوبی, مهرداد and جیمز آ. گولن and آرنلد ال. رینگلد},
title = {ساختار و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: مطالعه ی ساختاری OP(NHC5H9)3},
journal = {شیمی کاربردی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {42},
month = {June},
issn = {1735-9457},
pages = {243--251},
numpages = {8},
keywords = {ساختار بلوری، فسفریک تری آمید، واحد بی تقارن، پیوند هیدروژنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: مطالعه ی ساختاری OP(NHC5H9)3
%A ترحمی, عاتکه سادات
%A پورایوبی, مهرداد
%A جیمز آ. گولن
%A آرنلد ال. رینگلد
%J شیمی کاربردی
%@ 1735-9457
%D 2017

[Download]