کنفرانس جامع علوم مدیریت وحسابداری , 2017-03-05

عنوان : ( بررسی مقایسه ای رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان بزرگ )

نویسندگان: عمر علی زائی یوسف آبادی , مهدی طالب پور , زهرا سادات میرزازاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی بر عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان خراسان برزگ انجام شد پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی- تحلیلی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفت. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز) 1943 ( و )الوانی و دانایی فرد، 1381 ( و پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی )فراحی، 1392 ( استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ در سال 1395 تشکیل میدهد .باتوجه به هدف پژوهش، نمونه تحقیق به صورت کل شمارانتخاب گردید. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه های استاندارد ساختار سازمانی رابینز) 1943 ( )الوانی فر و دانایی، 1381 ( ، پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت) 1980 ( و پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های منابع انسانی فراحی ) 1392 ( بود. برای بررسی یافته های پژوهش در سطح آمار توصیفی، از میانگین، جداول و نمودارها استفاده شد و در سطح آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، t تک نمونه ای ، آزمون لوین و آزمون آنوا استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد میان استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ رابطه معنی داری وجود ندارد. اما میان استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ ونیز میان ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین دو متغییر استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی پیش بینی کننده معنی داری برای متغییر عملکرد سازمانی می باشند. در نهایت مشخص شد : ادارات کل ورزش و جوانان استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به ترتیب وضعیت بهتری از لحاظ استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی و ادارات کل ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به ترتیب وضعیت بهتری از لحاظ عملکرد سازمانی دارا می باشند. به طور کلی مقایسة سه بخش اصلی پژوهش نشان داد که استراتژی های منابع انسانی نسبت به ساختار سازمانی تاثیر بیشتری در پیش بینی عملکرد سازمانی دارا می باشد. و اینکه اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نسبت به خراسان رضوی و شمالی عملکرد ضعیف تری ارائه داده است.

کلمات کلیدی

استراتژی های منابع انسانی؛ ساختار سازمانی؛ عملکرد سازمانی؛ ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061968,
author = {علی زائی یوسف آبادی, عمر and طالب پور, مهدی and میرزازاده, زهرا سادات},
title = {بررسی مقایسه ای رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان بزرگ},
booktitle = {کنفرانس جامع علوم مدیریت وحسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استراتژی های منابع انسانی؛ ساختار سازمانی؛ عملکرد سازمانی؛ ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان بزرگ
%A علی زائی یوسف آبادی, عمر
%A طالب پور, مهدی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%J کنفرانس جامع علوم مدیریت وحسابداری
%D 2017

[Download]