معرفت فرهنگی اجتماعی, دوره (6), شماره (1), سال (2015-2) , صفحات (5-24)

عنوان : ( بررسی اولویت‌های رفاهی در خانواده‌های منطقة 9 شهر مشهد )

نویسندگان: شهیده صدیق اورعی , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی اولویت های رفاهی خانواده هاست. چارچوب نظری پژوهش، نظریة نیازها (مازلو) است و جامعة آماری پژوهش، مجموعة خانواده های منطقة 9 شهر مشهد می باشد که روش پژوهش نمونه گیری چند مرحله ای است. حجم نمونه 120 خانواده و ابزار اندازه گیری، مصاحبه و مشاهده بوده است. یافته ها نشان می دهند که وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانوارها با اولویت مادی سطح یک رابطة معکوس و منفی و با اولویت مادی سطح دو و اولویت رفاهی منزلتی رابطة مثبت دارد. همچنین بین نمره وضعیت اقتصادی و قناعت خانواده، و تعداد اولویت های رفاهی مادی خانواده رابطه معکوس وجود دارد.

کلمات کلیدی

, اولویت های رفاهی, نوع اولویت, شاخص های رفاه, سلسله مراتب نیازهای مازلو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061982,
author = {شهیده صدیق اورعی and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {بررسی اولویت‌های رفاهی در خانواده‌های منطقة 9 شهر مشهد},
journal = {معرفت فرهنگی اجتماعی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-8582},
pages = {5--24},
numpages = {19},
keywords = {اولویت های رفاهی، نوع اولویت، شاخص های رفاه، سلسله مراتب نیازهای مازلو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اولویت‌های رفاهی در خانواده‌های منطقة 9 شهر مشهد
%A شهیده صدیق اورعی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J معرفت فرهنگی اجتماعی
%@ 2008-8582
%D 2015

[Download]