اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها , 2014-10-18

عنوان : ( کاستی خدمات گردشگری و مهارتهای اجتماعی تعاملی در میزبانان بالقوه مناطق گردشگری )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی , مهرداد دبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره گردشگرانی به مقاصد گردشگری سفر میکنند. بسیاری از مقصدهای گردشگری، همسایگانی از انسانها را پیرامون خویش دارند که در آن جا زندگی میکنند. از میان این همسایگان، تعداد اندکی از مسافران میزبانی میکنند و بسیاریدیگر با وجود داشتن قابلیت میزبانی، منفعل هستند. گردشگران برای رفع نیازها و تأمین رفاه خود به ارائه خدمات از سوی میزبانان نیازمندند. در صورتی که میزبانان از حالت انفعال خارج شوند و متناسب با نیازهای گردشگران به آنها خدمات ارائهدهند، گردشگران بیشتری به مناطق آنها جذب خواهند شد و گردشگری در منطقه آنها رونق خواهد گرفت و پیامدهایمثبتی، از جمله اشتغالزایی و... را نیز در پی خواهد داشت. بالفعل شدن میزبانان، به ویژه در آن دسته از مناطق گردشگری که هنوز به عنوان مقصدهای گردشگری مطرح نشدهاند، درحالی که این قابلیت را در خویش دارند، از اهمیت بیشتریبرخوردار است. این قابلیت در ظرفیتهای اکولوژیک گستردهای که در سرزمین ما موجود است، به شدت به چشم میخورد. روستاهای ایران، سرشار از چنین ظرفیتهایی هستند. از این ظرفیتها با عنوان مقصدهای بالقوه گردشگری یاد میشود کهبالفعل شدن این مقصدها به وسیله میزبانان بالقوهای که در آن مناطق ساکن هستند، سبب افزایش مقصدهای گردشگریمیشود و آثار مثبتی نیز برای خود میزبانان، گردشگران و در سطح کلان برای جامعه در پی خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, خدمات گردشگری, مهارتهای اجتماعی, میزبانان بالقوه, مناطق گردشگری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061983,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا and دبیری, مهرداد},
title = {کاستی خدمات گردشگری و مهارتهای اجتماعی تعاملی در میزبانان بالقوه مناطق گردشگری},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خدمات گردشگری، مهارتهای اجتماعی، میزبانان بالقوه، مناطق گردشگری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاستی خدمات گردشگری و مهارتهای اجتماعی تعاملی در میزبانان بالقوه مناطق گردشگری
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A دبیری, مهرداد
%J اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
%D 2014

[Download]