اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , 2016-02-27

عنوان : ( مدلسازی عامل محور مکانیزم های حاکم بر افکار عمومی با تاکید بر نظرات افراطی )

نویسندگان: مسعود فتاح زاده , غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی و مقایسه مدل های پویایی افکار و تغییر آن ها می پردازد. هدف از این تحقیق شبیه سازی فرآیندهای شکل گیری واقعیت های اجتماعی کلان از خلال تعامل میان عناصر خرد و بررسی مکانیسم های اجتماعی است. نظریه های مقایسه اجتماعی، استدلال های متقاعد کننده، خویش رده بندی، طرح تصمیم اجتماعی و شبکه تاثیر اجتماعی مبنای نظری مدل این تحقیق را تشکیل می دهند. روش اصلی این پژوهش مدل سازی عامل محور است. در مدل این پژوهش که در محیط نرم افزار NetLogo طراحی شده است، هر عضو دارای ویژگی هایی مانند یک نظر، میزانی از پافشاری بر آن نظر و میزانی از قابلیت پذیرش از جانب دیگران است. در این پژوهش مدل در 50 دور با 1000 تیک زمانی اجرا شد. در هر دور داده های مربوط به آن دور و تیک (لحظه) های آن در یک فایل متنی ذخیره شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و MATLAB مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در بسیاری از موارد توافق پیرامون میانگین نظرات در گروه شکل می گیرد، هرچند در برخی موارد می توان توافق به سمت یکی از دو سر طیف ( قطبی شدن گروه) را شاهد بود.

کلمات کلیدی

, افکار عمومی, شبیه سازی, توافق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061984,
author = {فتاح زاده, مسعود and صدیق اورعی, غلامرضا and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {مدلسازی عامل محور مکانیزم های حاکم بر افکار عمومی با تاکید بر نظرات افراطی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین},
year = {2016},
location = {ساری, ايران},
keywords = {افکار عمومی، شبیه سازی، توافق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عامل محور مکانیزم های حاکم بر افکار عمومی با تاکید بر نظرات افراطی
%A فتاح زاده, مسعود
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
%D 2016

[Download]