ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , 2017-02-21

عنوان : ( استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید به منظور تولید بیودیزل )

نویسندگان: نرگس مرادی خیبری , محمد حسین احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده استخراج توسط سیال فوق بحرانی کربن دی¬اکسید یکی از روش¬های استخراج لیپید از ریزجلبک در تولید بیودیزل در مقیاس صنعتی می¬باشد. در این مطالعه استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس توسط سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید در شرایط دمایی 45 درجه، فشار 350 بار، زمان استخراج دینامیکی 90 دقیقه و استفاده از اصلاح کننده اتانول (10%) انجام گرفت. تاثیر شکست دیواره سلولی نیز بر بازده استخراج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شکست دیواره سلولی سبب دو برابر شدن بازده استخراج شده است. اگرچه اعمال شرایط فوق بحرانی موجب تخریب پروتئین ها در نمونه جلبک شد به طوری که محتوی پرتئین به کمتر از نصف کاهش یافت، عدم استفاده از حلال آلی امکان استفاده از زیتوده را برای مصارف خوراک دام و کود کشاورزی فراهم می¬کند. کاربرد ریزجلبک در چندین زمینه به طور همزمان سبب کاهش هزینه¬های تولید بیودیزل می¬شود. بررسی پروفایل اسیدهای چرب حاصل از استخراج نشان داد که اولئیک ، لینولئیک و پالمیتیک اسید بیشترین فراوانی را در لیپید استخراج شده دارا بودند. پیش¬بینی ویژگی¬های بیودیزل بر اساس پروفایل اسیدهای چرب با استفاده از مدل¬های تئوری انجام گرفت.نتایج نشان دادند که بیودیزل تولیدی مطابقت مناسبی با استاندار آمریکا(ASTM D 6751) دارد. بنابراین می¬توان روش استخراج توسط سیال فوق بحرانی کربن دی¬اکسید را به عنوان یک روش استخراج مناسب در مقیاس صنعتی جهت تهیه بیودیزل معرفی نمود.

کلمات کلیدی

, سیال فوق بحرانی کربن دی¬اکسید, کلرلاولگاریس, بیودیزل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061989,
author = {مرادی خیبری, نرگس and احمدزاده, محمد حسین},
title = {استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید به منظور تولید بیودیزل},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی)},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیال فوق بحرانی کربن دی¬اکسید- کلرلاولگاریس-بیودیزل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید به منظور تولید بیودیزل
%A مرادی خیبری, نرگس
%A احمدزاده, محمد حسین
%J ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی)
%D 2017

[Download]