ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , 2017-02-21

عنوان : ( تولید بیودیزل همزمان با حذف آلاینده¬های ناشی از احتراق گاز طبیعی توسط ریزجلبک سندسموس آبلیکوس )

نویسندگان: ندا قطبی مقدم , محمد حسین احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از ریزجلبک در تهیه بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین مورد توجه قرار گرفته است. مانع اصلی تجاری¬سازی این محصول هزینه تولید آن است، لذا کاربرد همزمان ریزجلبک در تولید سوخت زیستی و حذف آلاینده¬های زیست محیطی و تولید همزمان پروتئین می¬تواند سبب کاهش هزینه¬ها شود. در این پروژه ریزجلبک سندسموس آبلیکوس در محیط کشت بریستول در فتوبیوراکتور 100 لیتری تحت نور فلورسنت با شدت 6000 لوکس کشت و محصول¬های حاصل از احتراق گاز طبیعی(〖NO〗_x:21-25ppm,CO:5-7 ppm,〖CO〗_2:%2.21-2.32) با شار 3 لیتر بر دقیقه به فتوبیوراکتور وارد شدند. میزان حذف آلاینده¬ها و رشد ریزجلبک در روزهای مختلف مورد بررسی و با شاهد مقایسه گردید. به منظور بررسی کیفیت بیودیزل، پروفایل اسیدهای چرب در روز 20¬ام رشد (فاز سکون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که استفاده از گاز دودکش به منظور کشت ریزجلبک، سبب افزایش میزان زیتوده در نمونه (1.2 گرم در لیتر) نسب به شاهد (0.8 گرم در لیتر) شده است و بنابراین افزایش بهره¬وری لیپید را در پی داشت. در حالی که محتوی اسیدهای چرب در شاهد به دلیل فقر نیتروژن نسبت به نمونه مقادیر بالاتری را نشان داد. به عنوان مثال درصد پالمیتیک اسید در نمونه 32.5% و در شاهد 42.2% بدست آمد. NOx موجود در آلاینده گازی سبب افزایش محتوی پروتئین در نمونه (61%) نسب به شاهد (52%) شده است. نتایج نشان می¬ دهد که ریزجلبک سندسموس آبلیکوس، گونه مناسبی جهت تولید بیودیزل و حذف همزمان آلاینده¬های ناشی از احتراق گاز طبیعی می¬باشد.

کلمات کلیدی

, ریزجلبک, بیودیزل, حذف آلاینده گازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061990,
author = {قطبی مقدم, ندا and احمدزاده, محمد حسین},
title = {تولید بیودیزل همزمان با حذف آلاینده¬های ناشی از احتراق گاز طبیعی توسط ریزجلبک سندسموس آبلیکوس},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی)},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریزجلبک- بیودیزل- حذف آلاینده گازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید بیودیزل همزمان با حذف آلاینده¬های ناشی از احتراق گاز طبیعی توسط ریزجلبک سندسموس آبلیکوس
%A قطبی مقدم, ندا
%A احمدزاده, محمد حسین
%J ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی)
%D 2017

[Download]