سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع , 2017-02-22

عنوان : ( ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری )

نویسندگان: زهرا قربانی , حمیدرضا کوشا , محسن باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری دو مفهوم مهم در پژوهشها و تحقیقات بازاریابی بوده و با یکدیگر در تعامل هستند. مدیران ارشد بهمنظور حداکثر کردن ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری و همچنین یافتن اثربخشترین استراتژیهای بازاریابی، نیازمند بررسی ارتباط میان این دو مفهوم و نحوه تاثیر آنها بر یکدیگر میباشند. به دلیل عدم توجه کافی به ارتباط میان این دو مفهوم در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی انتقادی ادبیات موضوع در حوزه ارزش طول عمر مشتری، ارزش ویژه مشتری و ارزش ویژه برند، مدلی مفهومی با در نظر گرفتن اجزای کلیدی ارزش ویژه برند)دانش، ارتباط، احترام، تمایز( و ارزش طول عمر مشتری)اکتساب، حفظ، حاشیه سود(، برای بیان نحوه ارتباط ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری ارائه گردد. همچنین نحوه تاثیر فعالیتهای بازاریابی بر اجزای ارزش ویژه برند و ارزش طول عمر مشتری مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ارزش ویژه برند, ارزش طول عمر مشتری, ارزش ویژه مشتری, فعالیتهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061994,
author = {زهرا قربانی and کوشا, حمیدرضا and محسن باقری},
title = {ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {ارزش ویژه برند، ارزش طول عمر مشتری، ارزش ویژه مشتری، فعالیتهای بازاریابی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری
%A زهرا قربانی
%A کوشا, حمیدرضا
%A محسن باقری
%J سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]